Hyppää sisältöön

Etusivu Muutosturva nopeuttamaan uudelleentyöllistymistä

Muutosturva nopeuttamaan uudelleentyöllistymistä

Aiheet

  • Työttömyys

Vuoden 2023 alusta otetaan käyttöön uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille. Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen.

Muutosturvan perusteet

Muutosturvapaketti koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta, joiden on tarkoitus tukea yli 55-vuotiaiden työntekijöiden uudelleentyöllistymistä. Uudistusten on tarkoitus osaltaan korvata ansiopäivärahan lisäpäiväoikeutta, joka poistuu asteittain vuodesta 2023 alkaen. Muutosturvaan voi olla oikeus, jos työsuhde on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen. Muutosturvan lisäksi eduskunta on myös hyväksynyt mm. työaikalain muutoksen, jonka olisi tarkoitus helpottaa työssä jaksamista. 

Muutosturvan ABC

Tutustu muutosturvan ehtoihin ja edellytyksiin tietopankissamme.

Muutosturvakoulutuksen ja muutosturvarahan yleiset edellytykset 

Muutosturva koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta, joiden yleiset edellytykset TE-toimisto selvittää. Ensimmäisenä edellytyksenä muutosturvaoikeudelle on siis se, että irtisanottu työntekijä on täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä. 

Työsuhteen tulee olla päättynyt irtisanomiseen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Oikeutta muutosturvaan ei siis esimerkiksi ole siinä tilanteessa, että työsuhde on päättynyt yhteisellä sopimuksella (esim. kultainen kädenpuristus). Muutosturvaa ei voi saada myöskään silloin, jos työsuhde päättyy työnantajan konkurssin, yrityssaneerauksen tai kuoleman takia.  

Työsuhteen on tullut yhdenjaksoisesti tai yhteensä enintään 30 päivää kestävin keskeytyksin irtisanoneen työnantajan palveluksessa kestää vähintään viisi vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeus muutosturvaan voi täyttyä myös lyhyemmistä toisiaan seuraavista työsuhteista, kunhan viimeinen työsuhde on päättynyt irtisanomiseen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. 

Ilmoittautuminen työnhakijaksi tulee tehdä TE-toimistoon viimeistään 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä. Irtisanomisajan pituudesta riippuen on siis mahdollista, että ilmoittautuminen tulee tehdä jo ennen työsuhteen päättymistä. Siksi kannattaakin ilmoittautua heti, kun on saanut tiedon irtisanomisesta.  

Muutosturvaraha korvaa irtisanotun ansionmenetystä 

TE-toimisto selvittää yllä mainitut edellytykset muutosturvarahan saamiselle ja antaa niiden täyttymisestä lausunnon työttömyysetuuden maksajalle. Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä työssäoloehdon tai jäsenyysehdon täyttymistä, vaan muutosturvarahan maksaa se työttömyyskassa, jonka jäsenenä henkilö on ollut irtisanomispäivänään. Jos irtisanottu työntekijä ei ole ollut työttömyyskassan jäsen, muutosturvarahaa haetaan Kelasta. Muutosturvarahaa voi hakea ja se voidaan maksaa jo irtisanomisaikana, mutta viimeistään hakemus tulee olla tehtynä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. 

Muutosturvarahan edellytyksenä on ilmoittautuminen työnhakijaksi viimeistään 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti, kun saa tiedon irtisanomisesta. Muutosturvarahan saaminen ei kuitenkaan edellytä työttömyyttä. Rahan voi saada, vaikka aloittaisi uuden työn heti irtisanomisajan päätyttyä. 

Muutosturvaraha vastaa irtisanotun työntekijän yhden kuukauden palkkaa. Laskennassa huomioidaan tulorekisteritietojen perusteella irtisanomispäivää edeltävien 12 kalenterikuukauden aikana maksetut palkat. Muutosturvaraha ei vähennä tai estä työttömyysetuuden maksamista vaan se on erillinen korvaus. Sitä ei myöskään oteta huomioon ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa määritettäessä. 

Muutosturvakoulutus tukee uudelleentyöllistymistä 

Muutosturvakoulutuksen tarkoituksena on tukea irtisanotun työntekijän nopeaa uudelleentyöllistymistä ammatillisia valmiuksia parantamalla. Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto ja se tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Muutosturvakoulutus vastaa arvoltaan enintään kahden kuukauden palkkaa ja voi kestoltaan olla enintään kuusi kuukautta. 

Koulutuksen tulee olla sellainen, että se antaa osallistujalleen ammatillisia valmiuksia ja tukee uudelleentyöllistymistä. TE-toimisto selvittää täyttääkö koulutus vaaditut edellytykset. Muutosturvakoulutukseen liittyvissä asioissa kannattaakin siis olla suoraan yhteydessä TE-toimistoon. 

Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on työnhakijalle vapaaehtoista eikä osallistuminen estä työttömyysetuuden saamista, kunhan muut maksamisen edellytykset täyttyvät. Koulutuksesta kieltäytymisestä tai sen keskeyttämisestä ei myöskään aiheudu sanktioita. Toisin kuin työllistymistä edistävien palvelujen ajalta, muutosturvakoulutukseen osallistuva ei kuitenkaan ole oikeutettu ansiopäivärahan korotusosaan. 

Lyhennetty työaika tukee työssä jaksamista  

Työaikalakiin on lisätty säädös, jonka mukaan 55 vuotta täyttänyt työntekijä voi pyytää työnantajaa lyhentämään säännöllistä työaikaansa. Edellytyksenä on 55 vuoden iän lisäksi se, että henkilö on ollut työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta. Oikeus työajan lyhennykseen ei ole subjektiivinen, vaan työnantaja voi perustellusta syystä kieltäytyä työajan lyhentämisestä.  

On tärkeää huomata, että työttömyysetuuteen ei tässä tilanteessa ole oikeutta, sillä työajan lyhentäminen perustuu työntekijän omaan pyyntöön. Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen lyhennetyn työajan aikana edellyttää, että työnantaja on lyhentänyt työaikaa tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuvan lomautuksen tai niihin rinnastettavien syiden takia.