Skip to content

Hem Omställningsskydd ger snabbare sysselsättning för arbetslösa

Omställningsskydd ger snabbare sysselsättning för arbetslösa

Ämnen

  • Arbetslöshet

En ny omställningsskyddshelhet för dem som fyllt 55 år tas i bruk från början av 2023. De som omfattas av omställningsskyddet har rätt till omställningspenning, utbildning och längre sysselsättningsledighet.

Grunderna för omställningsskydd

Omställningsskyddspaketet består av omställningsskyddspenning och utbildning inom omställningsskyddet, som åsyftar att främja sysselsättningen av anställda som fyllt 55 år. Syftet med reformen är att den för sin del ersätter rätten till tilläggsdagar, som stegvis slopas från och med början av 2023. Om anställningsförhållandet har sagts upp den 1 januari 2023 eller därefter kan personen ha rätt till omställningsskydd. Utöver omställningsskyddet har riksdagen också godkänt bl.a. en ändring av arbetstidslagen, som åsyftar att främja hur anställda orkar på arbetsplatsen.

ABC för omställningsskyddet

Läs mer om villkoren och förutsättningarna för omställningsskydd i vår databas.

Allmänna villkor för omställningsskydd och omställningspenning

Omställningsskyddet består av omställningspenning och utbildning inom omställningsskyddet och TE-byrån utreder de allmänna villkoren för dessa. Det första villkoret för omställningsskyddet är alltså att den uppsagda anställda har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen. 

Anställningsförhållandet ska ha avslutats av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. I en situation där anställningsförhållandet har avslutats genom ett gemensamt avtal (t.ex. gyllene handslag) föreligger till exempel inte rätt till omställningsskydd. Det är inte heller möjligt att få omställningsskydd om anställningsförhållandet upphör med arbetsgivarens konkurs, företagssanering eller dödsfall.  

Anställningsförhållandet hos den arbetsgivare som avslutar avtalet får inte ha haft avbrott eller avbrotten har varat sammanlagt högst 30 dagar under de senaste fem åren. Detta betyder att rätten till omställningsskydd kan uppfyllas också i kortare anställningsförhållanden som följer på varandra förutsatt att det sista anställningsförhållandet har avslutats med uppsägning av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. 

Anmälan som arbetssökande hos TE-byrån ska göras senast inom 60 dagar från uppsägningsdagen. Beroende på uppsägningstidens längd är det alltså möjligt att anmälan ska göras redan innan anställningsförhållandet upphör. Därför lönar det sig att anmäla sig genast när man fått anmälan om uppsägningen.

Omställningspenningen ersätter den uppsagda personens förlorade förvärvsinkomst

TE-byrån utreder villkoren ovan för att man ska kunna få omställningspenning och ger ett utlåtande om att de uppfylls till den som betalar arbetslöshetsförmånen. Betalning av omställningspenning kräver inte att arbetsvillkoret eller medlemsvillkoret har uppfyllts utan den arbetslöshetskassa i vilken personen var medlem på uppsägningsdagen betalar omställningspenningen. Om den uppsagda arbetstagaren inte har varit medlem i en arbetslöshetskassa ska omställningspenning sökas hos FPA. Det är möjligt att ansöka om omställningspenning redan under uppsägningstiden, men ansökan ska vara inlämnad senast inom tre månader från det att anställningsförhållandet tog slut. 

Förutsättningen för att få omställningspenning är att man anmäler sig som arbetssökande senast inom 60 dagar från uppsägningsdagen. Det lönar sig att anmäla sig direkt när man får information om uppsägningen. Arbetslöshet är dock inget krav för att man ska få omställningspenning. Det är möjligt att få penningen också om man börjar med ett nytt arbete genast efter uppsägningstidens slut. 

Omställningspenningen motsvarar en månads lön för den anställda. Vid uträkningen beaktas uppgifterna om de utbetalda löner som anmälts till inkomstregistret under de 12 kalendermånader som föregår uppsägningsdagen. Omställningspenningen varken minskar eller hindrar utbetalning av arbetslöshetsförmån utan omställningspenningen är en separat ersättning. Den beaktas inte heller vid fastställandet av den lön som utgör grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. 

Utbildningen inom omställningsskyddet främjar sysselsättningen

Syftet med utbildningen inom omställningsskyddet är att stöda snabb sysselsättning av den uppsagda arbetstagaren genom förbättring av yrkesfärdigheterna. TE-byrån upphandlar utbildningen inom omställningsskyddet och utbildningen ska ordnas inom tre månader från det att anställningsförhållandet upphörde. Till sitt värde motsvarar utbildningen inom omställningsskyddet högst två månaders lön och utbildningen får vara i högst sex månader. 

Utbildningen ska vara sådan att den ger deltagaren yrkesmässig kompetens och stöder sysselsättningen. TE-byrån utreder om utbildningen uppfyller de ställda kraven. Därför lönar det sig alltså att ta kontakt direkt med TE-byrån i frågor som gäller utbildningen inom omställningsskyddet. 

För arbetssökande är det frivilligt att delta i utbildningen inom omställningsskyddet och förutsatt att de övriga villkoren för utbetalning uppfylls hindrar deltagande inte utbetalning av arbetslöshetsförmån. Vägran att ta emot utbildningen eller avbruten utbildning leder inte heller till några sanktioner. Till skillnad från den tid som man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster har dock den som deltar i utbildning inom omställningsskyddet inte rätt till förhöjd inkomstrelaterad dagpenning.

Förkortad arbetstid för bättre ork i arbetet

En bestämmelse enligt vilken en arbetstagare som har fyllt 55 år kan be arbetsgivaren förkorta sin regelbundna arbetstid har införts i arbetstidslagen. Förutom att personen ska ha fyllt 55 år förutsätts det också att personen har varit anställd hos arbetsgivaren i minst tre år. Rätten till förkortad arbetstid är inte subjektiv, utan arbetsgivaren kan på goda grunder avslå ansökan om förkortad arbetstid.  

Det är viktigt att observera att arbetstagaren inte har rätt till arbetslöshetsförmån i det här fallet eftersom förkortningen av arbetstiden grundar sig på arbetstagarens egen begäran. För rätten till jämkad arbetslöshetsförmån under period med förkortad arbetstid krävs det att arbetsgivaren har förkortat arbetstiden till följd av permittering av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker eller därmed jämställbara orsaker.