Skip to content

YTK Arbetsliv r.f.:s integritetspolicy

Våra medlemmars integritet är mycket viktig för oss här på YTK Arbetsliv (f.d. YTK-Föreningen). Vi förbinder oss att skydda våra medlemmars integritet samt följa lagstiftningen som gäller behandling av personuppgifter och dataskydd. Vi ser också till att vi alltid behandlar våra medlemmars personuppgifter på ett säkert sätt.

Vi behöver dina personuppgifter för att hjälpa dig så bra som möjligt vid arbetslivets vändningar. Nedan kan du läsa mer om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka samarbetspartner vi arbetar med och hur du kan begära åtkomst till uppgifter som gäller dig. Dessutom redogör vi nedan närmare för hur vi har förbundit oss att skydda din integritet i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Vanliga frågor och svar:

1. Vilke uppgifter behandlar vi? 

YTK Arbetsliv har som mål att förbättra medlemmarnas allmänna och gemensamma yrkesmässiga, sociala och rättsliga förmåner.

Som regel samlar vi in personuppgifter endast från YTK Arbetslivs medlemmar själva och endast för de ändamål som nämns ovan och endast i den utsträckning som nödvändigt.

2. Vilka rättigheter har jag? 

Varje registrerad har rätt att:

YTK Arbetslivs medlem kan enkelt kontrollera sina uppgifter i medlemmarnas elektroniska OMA+ -tjänst. I tjänsten kan medlemmen uppdatera sin kontaktinformation. Om du är medlem och vill utöva dina rättigheter som registrerad användare, vänligen kontakta oss via vår OMA+ -tjänst i första hand.

Personer som inte är medlemmar ombeds kontakta oss via e-post på [email protected], dit ytterligare instruktioner kommer att skickas. Vi kommer att besvara förfrågningar så snart som möjligt och senast inom en månad. Om vi behöver mer tid kommer vi att kontakta dig inom en månad. Som en allmän regel kan uppgifterna granskas avgiftsfritt en gång per år.

3. Förvaring av uppgifter och säkerhet

YTK Arbetsliv samlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga och behövs med tanke på behandlingsändamålet. Uppgifter samlas eller förvaras inte i stora mängder och inte heller under en längre tid än vad som är nödvändigt för det aktuella ändamålet.

Datasystemen där uppgifterna lagras är tekniskt skyddade och finns i ett låst och väl övervakat utrymme. Datanätet har skyddats med en brandvägg och andra tekniska åtgärder.

Förvaringstiderna för uppgifterna definieras utifrån de gällande lagarna samt med beaktande av behandlingens syfte och behandlingsbehovet.

YTK Arbetsliv r.f.:s integritetspolicy för medlemsregistret 

1. Registerförare

YTK Arbetsliv r.f. (f.d. YTK-Föreningen r.f.)   

Adress: Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa  

[email protected]  

2. Kontakter i frågor som rör registret

YTK Arbetsliv r.f.

Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa  

[email protected] 

tel. 02 760 7630 (mån-fre 9-11) 

3. Registrets namn

YTK Arbetslivs medlemsregister 

4. Syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 punkter a), b), c) och f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att upprätthålla YTK Arbetslivs medlemsregister och för att tillhandahålla medlemsförmåner.

I princip grundar sig behandlingen av personuppgifter på YTK Arbetslivs lagstadgade skyldighet att upprätthålla ett medlemsregister och tillhandahålla medlemsförmåner. YTK Arbetsliv kan också behandla dina personuppgifter på grundval av andra lagstadgade skyldigheter, till exempel lagring i enlighet med bokföringslagen. YTK Arbetsliv har legitima intressen i sin verksamhet, såsom vidareutveckling av verksamheten, kvalitetskontroll och undersökning av eventuellt missbruk, och dina personuppgifter kan också behandlas på dessa grunder. 

Syftet med registret är aktuell hantering av medlemmarnas personuppgifter under deras medlemskap, tillhandahållande av medlemsförmåner, underhåll och utveckling av registret, marknadsföring, direktmarknadsföring och även hantering av dokumentationen av utgångna medlemskap i personuppgiftssystemet.

5. Vems uppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar i regel våra medlemmars personuppgifter. Utöver detta behandlar vi uppgifter om personer som har varit medlemmar, ansökt om att få bli medlemmar, kontaktat YTK Arbetsliv i övriga ärenden eller besökt YTK Arbetslivs webbsidor. Dessutom kan vi samla uppgifter om personer som i anslutning till sitt medlemskap är delaktiga, har någon skyldighet eller har någon annan anknytning till YTK Arbetsliv.

6. Vilka uppgifter kan vi samla in? 

a) Personuppgifter 

b) Medlemsuppgifter 

Information om samtal till YTK Arbetslivs kundtjänst: den som ringer identifieras med telefonnumret när den som ringer är medlem i YTK Arbetsliv. För samtal från medlemmar samlar registret in tidpunkten för samtalet, samtalets varaktighet och samtalsbehandlarens ID. Medlemmarnas samtal spelas in. YTK Arbetsliv spelar in kundtjänstsamtal för att skydda rättigheterna för de parter som är involverade i transaktionen. Inspelningarna kan också användas för att förbättra kvaliteten på kundtjänsten. Inspelningarna görs på ett säkert sätt och används inte för något annat ändamål och lämnas inte ut till tredje part.

c) Uppgifter för cookies i webbtjänsten

d) Kontakt med jurist eller löneexpert via OMA+

Om en medlem kontaktar en expert (YTK Arbetslivs jurist, samarbetsparter Opuslexs jurist eller en löneexpert på Henkilöstötieto Paloniemi Oy) i OMA+ -tjänsten, registreras den skriftliga kommunikationen mellan medlemmen och experten samt eventuella bilagor. Dessutom lagras de uppgifter som medlemmen har fyllt i på blanketten under förfarandet, inklusive arbetsgivaruppgifter.

7. Från vilka källor samlar vi personuppgifter? 

Personuppgifterna fås i regel från den medlemsblankett som medlemmen skickar till YTK Arbetsliv. När YTK Arbetsliv uppdaterar sina medlemmars kontaktuppgifter erhålls dessutom information från befolkningsdatasystemet och från posttjänsten. I fråga om gemensamma medlemmar i YTK Arbetsliv och YTK Arbetslöshetskassa behandlas och mottas kontaktuppgifterna mellan parterna på grundval av det samtycke som den registrerade gett vid tidpunkten för anslutningen till YTK Arbetsliv och YTK Arbetslöshetskassa i syfte att tillhandahålla medlemmarna de medlemsförmåner som föreskrivs i avtalet. Dessutom kan personuppgifter samlas in när en medlem kontaktar medlemstjänsten eller använder sina medlemsförmåner.

8. Vem behandlar dina personuppgifter och med vem vi kan dela dina personuppgifter? 

Vid YTK Arbetsliv bestäms personalens rätt att behandla medlemmars personuppgifter utifrån en användarbehörighet baserad på den anställdas arbetsuppgifter. Även utomstående tjänsteleverantörer som befullmäktigats av YTK Arbetsliv kan behandla personuppgifter i begränsad utsträckning. De behandlar uppgifterna för YTK Arbetslivs del och räkning. Behandlingen omfattas av ett avtal som är bindande för parterna och där kraven som gäller dataskydd och sekretesskyldighet beaktas. Äganderätten till uppgifterna överförs inte från YTK Arbetsliv till en tredje part och en tredje part har inte heller rätt att använda uppgifterna i större omfattning än vad som krävs för uppdraget. Vi kan dessutom lämna ut medlemmars personuppgifter till myndigheter med stöd av 13 kap. i lagen om utkomststöd. Utlämnande grundar sig på lagen eller skyldigheterna som gäller dataskydd.

YTK Arbetsliv kan lämna ut dina personuppgifter på order av domstol eller motsvarande.

För gemensamma medlemmar i YTK Arbetsliv och YTK Arbetslöshetskassa behandlas och överlåts kontaktuppgifterna mellan parterna på basis av medlemmens samtycke. Medlemskap i YTK Arbetsliv förutsätter medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa (med undantag för studerandemedlemmar), så YTK Arbetsliv har en avtalsenlig rätt att kontrollera uppgifterna om medlemskap i YTK Arbetslöshetskassa.

9. Överför vi dina personuppgifter utanför EU? 

I regel utlämnas uppgifter inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I vissa situationer kan YTK Arbetsliv i samband med tillhandahållandet av tjänster använda resurser och servrar som finns på olika hål i världen. YTK Arbetsliv kan således överföra dina personuppgifter utanför det land där tjänsterna används och möjligen också till länder utanför EU och EES-området, vars lagstiftning inte erbjuder något särskilt skydd för personuppgifter eller vars dataskyddslagstiftning är mycket annorlunda. I dessa fall säkerställer YTK Arbetsliv att det finns en rättslig grund för överföringen av uppgifter och att användarens personuppgifter skyddas i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen, till exempel genom att (vid behov) använda standardavtal godkända av de vederbörliga myndigheterna samt förutsätta att vederbörliga tekniska och praktiska dataskyddsåtgärder vidtas.

10. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

YTK Arbetsliv behandlar dina personuppgifter i detta register så länge YTK Arbetsliv har en sådan giltig grund för behandling av uppgifter som beskrivs i punkt 4 i denna dataskyddsbeskrivning samt under en skälig tid därefter.

11. Förvaring av uppgifter och säkerhet

YTK Arbetsliv samlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga och behövs med tanke på behandlingsändamålet. Uppgifter samlas eller förvaras inte i stora mängder och inte heller längre än vad som är nödvändigt för det aktuella ändamålet.

Datautrustningen med vilken personuppgifterna behandlas samt underhåll och förstöring på ett säkert sätt garanterar att tredje parter inte olovligen får tillgång till personuppgifter. ADB-utrustningen och datanätet har skyddats fysiskt och de finns i ett låst och övervakat utrymme. Datanätet har skyddats med en brandvägg och andra tekniska åtgärder.

Endast personer som fått fullmakt av den personuppgiftsansvarige har tillgång till registret. Åtkomsten till uppgifter, program och system har genom tekniska metoder (användarnamn, lösenord) begränsats endast till personer som sköter arbetslöshetskassans uppgifter. Tillträde till lokaler där sekretessbelagda uppgifter behandlas eller arkiveras beviljas endast personer som behöver ha tillträde till lokalerna för att kunna sköta sina uppgifter. Produktionslokalernas ytterdörrar skyddas av ett övervakningssystem. Övervakningen av anställda sker med hjälp av ett passerkontrollsystem. Registeranvändarna omfattas av tystnadsplikt och får således inte vidarebefordra uppgifter de behandlar.

12. Hur kan du utöva dina personuppgiftsrelaterade rättigheter? 

Som registrerad användare har du flera möjligheter att påverka behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att besvara dina förfrågningar så snart som möjligt och senast inom en månad. Om vi behöver mer tid kommer vi att kontakta dig inom en månad. Kontakta oss i första hand via OMA+. Om tjänsten OMA+ inte är tillgänglig kan du också kontakta oss via e-post.

Du har följande rättigheter:

a) Rätt att få åtkomst till de personuppgifter som insamlats om dig

Varje YTK Arbetsliv-medlem kan enkelt granska sina uppgifter i YTK Arbetslivs e-tjänst OMA+. I OMA+ kan man dessutom uppdatera kontaktuppgifter och skicka skyddade meddelanden till YTK.

I frågor om behandling av personuppgifter kan en begäran skickas via OMA+ -tjänsten. Via OMA+ skickas sedan möjliga ytterligare anvisningar. I begäran om granskning ska du detaljerat redogöra för vilka uppgifter du vill granska och för vilken tid. En begäran om granskning kan i regel göras avgiftsfritt en gång per år.

b)  Rätt att begära rättelse av personuppgifter som samlats in om dig

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du skicka en begäran om rättelse till oss. Vi rekommenderar att du lämnar in begäran via tjänsten OMA+.

c)  Rätt att begära radering av personuppgifter som samlats in om dig 

Vi är skyldiga att på din begäran radera personuppgifter från vårt register om någon av följande grunder uppfylls och inget annat föranleds av lagstiftningen eller myndighetsföreskrifterna i fråga om skyldigheten att förvara uppgifter: 

  1. personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål för vilka de behandlades,
  2. du återkallar ditt samtycke och det finns ingen annan laglig grund för behandlingen,
  3. du motsätter dig behandlingen på grund av din speciella personliga situation och det finns ingen motiverad orsak för behandlingen,
  4. behandlingen av uppgifterna strider mot lagen,

YTK Arbetsliv kan med stöd av ett berättigat intresse eller lagstiftningen ha rätt att behandla dina personuppgifter också en tid efter att ditt medlemskap har upphört att gälla.

d) Rätt att begära begränsad behandling av personuppgifter som samlats in om dig.

Du kan begära att YTK Arbetsliv begränsar behandlingen av dina personuppgifter om: 

du bestrider de registrerade uppgifternas riktighet eller lagligheten av behandlingen av uppgifterna, eller om du har invänt mot behandlingen av uppgifterna i enlighet med dina rättigheter kan du begära oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att bara lagra dem. I det här fallet kommer behandlingen av uppgifterna att begränsas till lagring av uppgifterna endast tills det att uppgifternas riktighet har verifierats eller det har varit möjligt att kontrollera om våra legitima intressen har företräde framför dina intressen.  

e)  Rätt att överföra uppgifter du lämnat från ett system till ett annat

Du har rätt att få personuppgifter som du lämnat till YTK Arbetsliv i strukturerad, allmänt användbar och maskinläsbar form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

f) Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Om en eventuell meningsskiljaktighet med anknytning till behandlingen av dina personuppgifter inte kan lösas i samförstånd mellan dig och YTK Arbetsliv, har du rätt att föra ärendet till dataombudsmannens byrå för avgörande.

13. Cookies

Lupasi koskee seuraavia toimialueita: 

ytk-yhdistys.fi 

Meddelande om cookies senast uppdaterat 4.12.2023.

Vi använder cookies

En cookie är en identifikationsfil, som tjänsten skickar till din dator. Med hjälp av den hanteras servicetransaktionen. YTK Arbetsliv använder kakor för att förbättra användarupplevelsen och tjänstens allmänna nivå samt för att analysera användningen av sin www-webbplats ur marknadsföringens och kvalitetskontrollens synvinkel sett.

Kakorna skadar inte din anläggning, och ej heller kan skadeprogram spridas med hjälp av dem. Genom att godkänna alla kakor förvissar du dig om att du får bästa möjliga användningsupplevelse på vår webbplats.

Hurdana cookies använder vi?

Nödvändiga cookies

Vår webbplats behöver dessa automatiskt aktiverade kakor för att den ska kunna erbjuda en bra och trygg användarupplevelse. De nödvändiga kakorna gör det möjligt att basfunktionerna som chat -tjänsten och de de informativa fönstren fungerar, liksom att fråga om samtycke för kakor. Dessa kakor ska alltid vara i bruk, eftersom de är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera som den ska.

Funktionella cookies

Med hjälp av funktionskakorna kan vi ta i bruk nyttiga funktioner för att förbättra användarupplevelsen, exempelvis för att minnas dina val av språk.

Statistiska cookies

De statistiska kakorna har i uppgift att för oss producera eller tillhandahålla information, utifrån vilken vi kan förbättra webbplatsens användbarhet  och klientupplevelsen. De här kakorna berättar för oss, hur mycket våra tjänster utnyttjas, hurdan deras användning är och på vilka saker vi ska fästa uppmärksamhet när de utvecklas.

Till exempel används statistiska cookies av Google Analytics -tjänsten, som vi har i bruk. Vi undersöker alltid sammanställningar av informationen, och vi sparar inte heller personlig information om användningen av webbplatsen.

Marknadsföringskakor

Marknadsföringscookies hjälper oss och våra pålitliga samarbetspartner att lägga in inriktad reklam på webbplatserna för de företag som deltar i samarbetet för marknadsföringen. De här kakorna har för det mesta lagts in av leverantörerna för reklammiljön (såsom Facebook, Google och AdForm).

Med hjälp av marknadsföringscookies kan vi berika den information som ska utnyttjas inom inriktningen av marknadsföringen med information, som delas med tredje part och för att på basis därav inrikta reklamen allt efter vad som intresserar dig. Då den inriktade reklamen utarbetas, använder vi exempelvis reklam- och uppföljningstjänster av Google och Facebook.

Hur du hanterar användningen av cookies

Vi sparar inte ditt val av cookies på vår webbplats, utan ditt samtycke sparas i din webbläsare. Ditt val av cookies är i kraft 12 månader, om du inte ändrar ditt val. Du kan när som helst genom att återgå till inställningarna för cookies, ändra samtycket som du tidigare lämnat. Du kan vara tvungen att uppdatera din webbplats, för att de nya inställningarna ska träda i kraft.

De flesta webbläsare tillåter att cookies hanteras med hjälp av webbläsarens inställningar. Du kan, om så önskas, ändra inställningarna hos din webbläsare också på så sätt att du får information om hur cookies använts vid varje enskild tidpunkt. Om alla cookies är spärrade, kan YTK Arbetslivs nättjänst sluta fungera, antingen helt och hållet eller delvis.

På cookies av tredje part som finns på vår webbplats tillämpas dataskyddspolicy för den tredje parten i fråga. I deras dataskyddspolicy får du mera information om, för vilka andra syften den tredje parten använder informationen.

Webbsidornas och datakommunikationens tekniska loggar

Det samlas in tekniska loggar över dataförbindelserna och användningen av YTK Arbetslivs webbplats. Dessa behövs för att kunna tillhandahålla onlinetjänsten och säkerställa datasäkerheten. Loggarna innehåller information, som kan länkas till en person, till exempel en IP-adress och en tidsstämpel. Dessa loggar används endast för att kunna tillhandahålla tjänsten i kommunikationsnätverket, för att utreda felsituationer och för att säkerställa datasäkerheten.

Behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av onlinetjänsten och säkerställande av datasäkerheten är nödvändig för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna för YTK arbetslöshetskassan.

YTK och YTK Arbetslivs onlinetjänster tillhandahålls av Pilvia. Pilvias avtalspartner, Cloudflare Inc., kan använda en del av besöksloggarna för att utveckla sin tjänst och överföra dem till Förenta staterna för behandling för detta ändamål. Överföringen av personuppgifter till Förenta staterna grundar sig på de avtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen och den riskbedömning som YTK har genomfört.

14. Vilket lands lagstiftning tillämpas på behandlingen av uppgifter? 

På detta personregister och behandlingen av personuppgifter som ingår i registret tillämpas Finlands lagstiftning samt EU-lagstiftning som är direkt tillämplig i Finland, såsom EU:s dataskyddsförordning.

15. Ändringar

Vi förstår dataskyddets betydelse för våra medlemmar och för dem som besöker vår webbplats, och vi strävar efter att även till dessa delar hålla oss i framkant vad gäller utvecklingen. YTK Arbetsliv kan göra ändringar i denna dataskydds- och registerbeskrivning. Ändringarna publiceras på denna sida.