Skip to content
Hem Juristkompis

Jurist­kompis för problem med anställnings­förhållandet

Upphörde ditt anställningsförhållande oväntat eller vill du försäkra dig om att din lön har betalats korrekt? Om du stöter på knepiga situationer i arbetslivet, vänd dig till vår Juristkompis! Du får snabb och smidig tillgång professionell hjälp med de frågor du funderar på. Juriskompisen ingår i ditt medlemskap i YTK Arbetsliv.

Mies puhuu puhelimessa ja katsoo läppäriä.

I arbetslivet kan vi ställas inför en mängd olika situationer, från obetalda löner till oväntade uppsägningar. När detta händer kan förvirring lätt övergå i ångest, och det är svårt att klara sig på egen hand. Det är då en Juristkompis kan hjälpa dig. Ta kontakt med Juristkompisen via OMA+ -tjänsten.

Juristkompisen är till för alla kompletta medlemmar i YTK*. Du kan kontakta en jurist om ditt anställningsförhållande direkt, och den personliga jurist-premiumtjänsten är tillgänglig för dig om du har varit en komplett medlem i minst 6 månader vid tidpunkten för händelsen.

Så här hjälper Juristkompisen

Guiden ger omfattande information om anställningsrelaterade frågor, från jobbansökningar till lön och uppsägning. Sulo, chatboten som bor i chattrummet, finns till hands för att hitta svaren på de frågor du letar efter. Öppna guiden.

Oavsett om det handlar om villkoren i ditt anställningsavtal, obetalda löner eller oklarheter kring avslutandet av ditt anställningsförhållande, kan du be en advokat om råd så snart du blir medlem i YTK Arbetsliv.

Du kan kontakta arbetsrättsjuristen och experterna antingen per telefon eller genom att skicka en begäran om samtal i ”Meddelanden”- delen i OMA+ (under ”Till Juristkompis”).

Om du lämnar en samtalsbegäran, kommer advokaterna att ringa upp dig i medel inom tre vardagar. Samtalet kommer från ett nummer som börjar med 020.

Rådgivningen som du kan få per telefon eller genom samtalsbegäran är på en allmän nivå.

Kontakta YTK arbetslöshetskassan om ditt ärende gäller dagpenning!

Det räcker inte alltid med att bara ge råd, en jurist eller löneexpert behövs för ett bredare spektrum av frågor, till exempel för att kontrollera lönen eller skriva ett kravbrev. För att kvalificera dig för den kostnadsfria premiumtjänsten måste du ha varit medlem i YTK Arbetsliv i minst 6 månader vid tidpunkten för händelsen. Villkoren för tillgång till premiumtjänsten kommer att granskas från fall till fall. Vänligen se villkoren för tjänsten i OMA+.

Upp till 90% av Juristkompisens ärenden avgörs utan rättegång. Men om det ändå skulle hända omfattas du som medlem av en rättsskyddsförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen kan täcka dina advokat- och rättegångskostnader vid en tvist, enligt de villkor som gäller för försäkringen. Läs mer om försäkringen här.

”Tack så mycket för den här tjänsten. Du visade att man inte är ensam när det händer saker på arbetsplatsen.”

Ett nätverk av topproffs, inklusive nästan 60 advokater från hela Finland, hjälper dig i dina anställningsfrågor. Upp till 9/10 av Juristkompisens användare skulle rekommendera tjänsten till andra!

Exempel på situationer där Juristkompisen kan hjälpa till

 • Obetalda löner och arvoden
 • Misstanke om olaglig uppsägning
 • Villkor som ska ingå i anställningsavtalet
 • Ändring av anställningsvillkoren
 • Avtal om uppsägning
 • Trakasserier på arbetsplatsen
 • Brott mot anställningsavtal
 • Kedjning av anställningsavtal
 • Tidsbegränsade anställningar, familjeledighet, semester … och andra anställningsfrågor som du kan tänka på
Mies ja nainen juttelee

Erfarenheter från våra medlemmar

En ypperligt bra förmån, som jag även använt mig av vid flera tillfällen. Dagens jurist var kunning och vänlig. 10 poäng till henne och YTK!

Hanna

Tack för en mycket konkret förmån. Jag fick råd mycket snabbt och den hjälp jag fick var till stor nytta.

Peter

Ett nätverk av topproffs står till din tjänst!

YTK Arbetsliv är partner med OpusLex, ett nätverk av advokater i Juristkompisen. OpusLex är ett nätverk av oberoende advokatbyråer på mer än tjugo orter, med totalt cirka sextio jurister som arbetar över hela Finland.


Ofta ställda frågor

Juristkompisen är en tjänst för medlemmar i YTK Arbetsliv*, genom vilken en medlem kan få juridisk hjälp med frågor och problem som rör deras anställning eller yrkesförhållande. Den är också tillgänglig för kompletta medlemmar som arbetar som verkställande direktörer.

Den Juristkompis-tjänsten består av fyra olika delar, som skiljer sig åt när det gäller innehåll och medlemskrav:

 • En arbetslivsguide om anställningsförhållanden, som du hittar på vår webbplats.
 • Allmän rådgivning från din juristkompis, tillgänglig för dig så snart du blir komplett medlem.
 • Juristkompisens premiumtjänst, som du kan få tillgång till via rådgivningstjänsten när du har varit medlem i YTK Arbetsliv i minst 6 månader före händelsen.
 • Rättsskyddsförsäkringen täcker dig om ditt ärende inte löses genom allmän rådgivning eller premiumtjänsten och du har varit medlem i YTK Arbetsliv i minst 6 månader före händelsen.

Gäller ditt ärende dagpenning eller något annat ärende i kassan? Hör av dig till YTK Arbetslöshetskassa!

En OpusLex-jurist kan ta en medlems anställnings- eller anställningsrelaterade problem – till exempel löneanspråk eller oklarheter i samband med uppsägning – till sitt skrivbord. Han eller hon kommer att ta reda på om det har förekommit några felaktigheter och, om det behövs, ta ärendet vidare. Målet är att få parterna att stå på samma nivå och hitta en lösning i godo. Om detta inte är möjligt kan ärendet fortsätta att avgöras i domstol, i vilket fall kostnaderna kan täckas av en rättsskyddsförsäkring, förutsatt att villkoren för försäkringen är uppfyllda.

Juristkompis-guiden, arbetsrättslig rådgivning och premiumtjänst ingår i YTK Arbetslivs medlemsavgift på 24 € år 2024.

Om ett ärende kräver användning av professionell rättsskydds- eller ansvarsförsäkring, måste den medlemmen i YTK Arbetsliv betala minst försäkringens självrisk.

Telefonrådgivningen, webbguiden och chatboten är tillgängliga för dig från början av ditt medlemskap i YTK Arbetsliv. Du kan använda premiumtjänsten om du har varit medlem i minst 6 månader innan den händelsekedja som kräver utredning började och händelsen har börjat tidigast år 2021. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen fastställs av försäkringsbolaget.

Du kan kontakta Juristkompis juristerna i alla frågor som rör anställnings- och tjänstemannaförhållanden så snart ditt medlemskap i YTK Arbetsliv* är giltigt. Juristerna i OpusLex-nätverket svarar på dina frågor. Du kan få allmänna råd per telefon. Vid behov kan en advokat hänvisa dig till en premiumtjänst.

Premiumtjänsten innebär att en OpusLex-advokat gör en preliminär undersökning av juridiska frågor och problem som rör din anställning eller ditt yrkesförhållande. Det kan t.ex. handla om analys av ärendet och upprättande av dokument. Tjänsten hjälper även VD:ar som är kompletta medlemmar i YTK. Ärenden som inträffat före 2021 kommer inte att beaktas. Dessutom måste det medlemskapet i YTK Arbetsliv ha varit i kraft i minst 6 månader före starten av den händelsekedja som kräver förlikning.

Rättsskyddsförsäkringen för yrkesutövare täcker civil- och straffrättsliga ärenden som hänför sig till din anställning eller tjänst. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen fastställs av försäkringsbolaget.

I vår arbetslivsguide hittar du information om ämnen som lön, anställningsavtal, semester och arbetstid. Det finns också en chattbot, Sulo, som kan hjälpa dig med dina anställningsfrågor.

Gäller ditt ärende dagpenning eller något annat ärende i kassan? Hör av dig till YTK Arbetslöshetskassa!

Om du som medlem i YTK Arbetsliv* har en fråga eller ett problem som rör din anställning och som du vill ha hjälp med ska du först kontakta en advokat via OMA+. Om ärendet inte kan lösas i detta skede kommer advokaten att avgöra om ärendet kan omfattas av premiumtjänsten. Om så är fallet kontrollerar OpusLex-juristen med YTK Arbetsliv att du har rätt till premiumtjänsten och ber dig om de samtycken som behövs för att behandla ärendet.

När OpusLex-juristen har fått de nödvändiga tillstånden påbörjar han utredningen. Advokaten sätter sig in i detaljerna i ärendet och driver ärendet vidare i den takt som situationen kräver. Ofta löses ärendet inom ramen för förlikningen. Om ärendet inte löses och en tvist uppstår bör du diskutera med din advokat om du ska teckna en rättsskyddsförsäkring. En OpusLex-jurist kan fråga försäkringsbolaget om ärendet omfattas av rättsskyddsförsäkringen. Försäkringsbolaget fattar beslut om ersättning om rättsskyddsförsäkringen används. Om ärendet inte omfattas av rättsskyddsförsäkringen kan det ligga kvar där eller fortsätta, t.ex. i en myndighetsförhandling.

Om ärendet inte kan lösas genom arbetsrättslig rådgivning eller en premiumtjänst kan en advokat från Juristkompisen fråga försäkringsbolaget om ärendet omfattas av rättsskyddsförsäkringen. Om så inte är fallet kan ärendet ligga kvar där eller fortsätta, t.ex. i en förhandling med myndigheterna.

Det kan du inte. Den arbetsrättsliga rådgivningen och premiumtjänsten tillhandahålls av OpusLex-nätverket av advokater, en partner till YTK Arbetsliv.

Detta innebär att du måste anlita en partnerbyrå i OpusLex-nätverket. OpusLex har cirka 60 jurister som är specialiserade på anställningsförhållanden på 22 orter runt om i Finland. I regel utses advokaten på varje ort och du kan inte själv välja en advokat.

I de allra flesta fall beror det på att kravet på medlemskap i YTK Arbetsliv inte är uppfyllt. Du måste ha varit medlem i YTK Arbetsliv* i minst 6 månader innan händelseförloppet inleddes. Om det t.ex. rör sig om ett avslutat medlemskap måste det medlemskapet i YTK Arbetsliv ha varit i kraft i minst 6 månader vid den tidpunkt då medlemmen mottar uppsägningen för att ärendet ska kunna inkluderas i premiumtjänsten.

Nej. I Premium-tjänsten fattas beslutet om medlemmens tillgång till tjänsten av en advokat från OpusLex advokatnätverk (juridisk bedömning) och YTK Arbetsliv (medlemskap* och uppfyllande av andra villkor för tjänsten). När det gäller rättsskyddsförsäkringen är det försäkringsbolaget som beslutar om rätten till ersättning. Ett negativt beslut om advokatens förlikningstjänster innebär därför inte ett negativt beslut om rättsskyddsförsäkringen.

Rättsskyddsförsäkringen och premiumtjänsten skiljer sig åt vad gäller villkor. Till exempel omfattas kommentarer och råd om uppsägningsavtal av premiumtjänster, men villkoren för uppsägning av anställning är undantagna från rättsskyddsförsäkringen.

*En medlem i både YTK arbetslöshetskassan och YTK Arbetsliv (tidigare YTK-föreningen).

Ännu inte medlem?