Skip to content
Hem Professionell rättsskyddsförsäkring

Professionell rätts­skydds­försäkring

Rättsskyddsförsäkringen för yrkesutövare ger dig skydd mot civil- och straffrättsliga tvister som har samband med ditt arbets- eller tjänsteförhållande. Försäkringen gäller när ditt medlemskap har varat minst sex månader vid tidpunkten för försäkringsfallet.

Nainen sinisessä jakussa katsoo luottavaisena kameraan.

Som komplett medlem har du tillgång till en professionell rättsskyddsförsäkring i händelse av tvister och brottmål som gäller ditt arbets- eller tjänsteförhållande. Det är bra att ha en rättsskyddsförsäkring, eftersom rättsskyddet i hemförsäkringen endast täcker kostnader i ärenden som gäller privatlivet.

Från och med 1.1.2022 är kompletta medlemmar i YTK försäkrade genom LokalTapiolas rättsskyddsförsäkring.

Kortfattat

Försäkringen ersätter skäliga och nödvändiga advokat- och rättegångskostnader som behandlingen av ärendet orsakar.

Förutsättningar för att använda försäkringen:

 • Ditt kompletta medlemskap i YTK har varat minst sex månader när försäkringsfallet inträffar,
 • om ditt medlemskap har varat mindre än två år, ska även de omständigheter som ligger till grund för tvisten eller brottmålet också ha uppstått under medlemskapets giltighetstid, och
 • du har betalat medlemsavgiften på tillbörligt sätt

Försäkringen täcker

 • rättsliga tviste- och brottmål i anslutning till ditt anställnings- eller tjänsteförhållande
 • advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att du anlitar din jurist
 • motpartens rättegångskostnader som enligt dom ska betalas av dig

Försäkringen täcker inte till exempel

 • ett ärende som gäller villkoren för avslutande av anställningsförhållande
 • ärenden i anslutning till konkurs eller utsökning
 • åtal som gäller uppsåtlig eller grov gärning
 • ärenden i anslutning till företagsverksamhet, delägarskap i företag eller medlemskap i ett företags förvaltningsorgan

Försäkringsnummer: 312-0945888-T

Försäkringsbelopp och självrisk

Vid rättsskyddsskador uppgår ersättningen till högst 10 000 euro.
Om föremålet för tvisten kan uppskattas i pengar, ersätter försäkringen högst det dubbla beloppet av det omtvistade beloppet.

Din självrisk är 15 procent av de ersättningsgilla kostnaderna, dock minst 250 euro.

Det ovan beskrivna är inte en fullständig redogörelse för innehållet i rättsskyddsförsäkringen. Det exakta innehållet i försäkringen anges i försäkringsvillkoren.

Så här använder du den professionella rätts­skydds­försäkringen

 1. Ring eller skicka oss ett meddelande via tjänsten OMA+
  Vi kontrollerar att ditt kompletta medlemskap är i kraft och går igenom de allmänna förutsättningarna för att få ersättning. 
 2. Välj det ombud du vill (dvs. en jurist eller advokat)
  Du kan själv välja ditt ombud. Ombudet kan vara en advokat eller jurist som har ett giltigt tillstånd att vara verksam som rättegångsombud eller rättegångsbiträde inom försäkringens giltighetsområde. Om du vill kan du söka ett lämpligt ombud i våra samarbetspartners advokatnätverk Opuslex. Juristerna i nätverket känner till våra kompletta medlemmars försäkring och kan agera enligt den.

  Om du anlitar någon annan jurist än via nätverket Opuslex, be juristen läsa mer om villkoren för rättsskyddsförsäkringen och hur ersättning ansöks på YTK Arbetslivstjänsters webbplats. 
 3. Ansök om ersättning genom ombudet
  Ansök om ersättning genom att ringa LokalTapiolas ersättningstjänst (tfn 09 453 2770, vardagar kl. 9–15) eller genom att fylla i en skadeanmälan här.

  ​​​​​​​Du kan skicka den ifyllda skadeanmälan per e-post till [email protected]. Vi ber dig observera att e-postanslutningen inte är krypterad. Du kan också skicka ansökan i nättjänsten som bilaga till ett meddelande. Du kan logga in i nättjänsten på adressen lahitapiola.fi/kirjautuminen.

  Bifoga åtminstone följande uppgifter till ersättningsansökan:
  – kravet som framställs
  – när kravet har bestridits
  – vad det framställda kravet grundar sig på

  Om det är fråga om ett brottmål, bifoga även en kopia av stämningsansökan.
  Om ditt ersättningsärende sköts av ett ombud, bifoga även ombudets fullmakt här.

  Skicka din fritt formulerade skadeanmälan till adressen
  LokalTapiola
  Rättsskyddsersättningar
  02010 LOKALTAPIOLA              
  eller elektroniskt: [email protected]

  Det är bra att bifoga kopior av de handlingar som är relevanta för skadan, såsom kravet som framställts, när kravet har bestridits och vad det framställda kravet grundar sig på. Dessa behövs för att handlägga skadeärendet.

  Efter det att skadeanmälan mottagits begär LokalTapiola vid behov en kompletterande redogörelse för att avgöra om skadan kan ersättas. Då alla uppgifter som behövs är tillgängliga, ger LokalTapiola ett skriftligt ersättningsbeslut, som skickas till dig. Ersättningsbeslutet ges skriftligen också till ditt ombud, om fullmakt har använts.
 4. Vänta på ersättningsbeslutet 
  När LokalTapiola har mottagit din skadeanmälan, får du ett skadenummer och du blir kontaktad om det behövs tilläggsuppgifter för att avgöra ärendet. LokalTapiola ger alltid ett skriftligt ersättningsbeslut i ett ärende.

LokalTapiolas allmänna medlemsrådgivning vid rättsskyddsskador

Rådgivning om ersättningar:
Telefon 09-453 2770 (vardagar klo 9-15)
E-post [email protected]


Övriga försäkringar