Skip to content
Hem Professionell ansvarsförsäkring
 • Studentmedlemmar
 • Kompletta medlemmar

Professionell ansvars­försäkring

Som komplett medlem i YTK omfattas du av en ansvarsförsäkring som täcker ansvar som uppstår på grund av ditt yrke, ditt arbete eller din tjänst. Du kan använda försäkringen när ditt medlemskap har varat minst sex månader vid tidpunkten för försäkringsfallet.

Mies hoitajan vaatteissa.

Från och med 1.1.2022 är kompletta medlemmar i YTK försäkrade genom LokalTapiolas professionella ansvarsförsäkring.

Kortfattat

Försäkringen ersätter person- eller sakskada som du orsakat en annan person, för vilken

 • du är ansvarig enligt gällande rätt och
 • skadan som du har orsakat har konstaterats under försäkringsperioden.

OBS! Då du arbetar i någon annans tjänst, är din arbetsgivare alltid i första hand ersättningsskyldig till den skadelidande. Då ersätter försäkringen endast det belopp som du är tvungen att ersätta din arbetsgivare.

Om en skada som ersätts ur försäkringen blir föremål för domstolsprövning, täcker försäkringen dessutom juristarvoden och rättegångskostnader som du förorsakas i ärendet.

Försäkringen täcker inte

 • sådana ekonomiska skador som inte har något samband med en person- eller sakskada
 • skador för vilka du är ansvarig i egenskap av arbetsgivare
 • skador på egendom som du innehar, lånar eller som du på annat sätt utnyttjar, förvarar eller på annat sätt är hos dig under behandling eller skötsel
 • skador där du är ansvarig enbart utifrån ett avtal eller någon annan förbindelse.

Försäkrings­belopp och självrisk

Maximibeloppet för ersättning vid ansvarsskador är 85 000 euro och din självriskandel är 400 euro.

Det ovan beskrivna är inte en fullständig redogörelse för innehållet i ansvarsförsäkringen. Det exakta innehållet i försäkringen anges i försäkringsvillkoren.

Gör så här

 1. Kontrollera i tjänsten OMA+ att avgiften för komplett medlemskap i YTK Arbetsliv är betald.
 2. Skicka en fritt formulerad skadeanmälan per e-post till adressen [email protected]

  Ange försäkringstagarens kontaktuppgifter i din anmälan:

  Namn: YTK Arbetsliv rf.
  FO-nummer: 2010274-1
  E-postadress: [email protected]
  ​​​​​​Telefonnummer: 02 760 7630

I skadeanmälan ber vi dig också ange åtminstone följande:

Efter det att skadeanmälan mottagits begär LokalTapiola vid behov en kompletterande redogörelse för att avgöra om skadan kan ersättas. Då alla uppgifter som behövs är tillgängliga ger LokalTapiola ett ersättningsbeslut i ärendet. Ersättningsbeslutet ges också till den skadelidande.

LokalTapiolas allmänna medlemsrådgivning vid ansvarsskador:

Rådgivning om ersättning:
Telefon 09-453 4150
E-post [email protected]


Övriga försäkringar