Skip to content

Stadgar för YTK Arbetsliv r.f. (f.d. YTK-Föreningen)

17.11.2022

1 § Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är YTK Arbetsliv r.f. och dess hemort är Loimaa stad.

2 § Föreningens syfte och verksamhet

För YTK Arbetsliv r.f.  används i dessa stadgar benämningen föreningen.

Föreningen övervakar och förbättrar medlemmarnas allmänna och gemensamma yrkesinriktade, ekonomiska och rättsliga intressen, och utvecklar deras samverkan.

Föreningen följer med lagstiftningen och den samhälleliga utvecklingen och gör framställningar och  tar initiativ samt avger yttranden. Föreningen bistår sina medlemmar med råd och förmåner i ärenden som hänför sig till anställnings- och tjänsteförhållanden, fritiden och den yrkesinriktade utvecklingen.

Föreningen kan vägleda och ge sina medlemmar råd i ärenden som ansluter sig till arbetslivet genom informationsverksamhet och genom att anordna möten, rådgivningar och utbildning. För att stödja sin verksamhet kan föreningen ta emot gåvor och testamenten,  äga för sin verksamhet nödvändig fast och lös egendom samt verkställa lotterier och penninginsamlingar efter att ha erhållit behörigt tillstånd. Föreningen kan även utdela stipendier till sina medlemmar för individuell träning.

3 § Medlemmar

Medlem i föreningen kan varje tjänsteinnehavare eller arbetstagare bli som är medlem i YTK Arbetslöshetskassan eller en i Finland bosatt befattningshavare eller arbetstagare som står i beråd att ansluta sig, och som godkänner föreningens syfte och stadgar. Därtill kan föreningen som medlem godkänna i Finland bosatta studerande. Föreningen kan som understödjande medlemmar ha även företag och sammanslutningar. 

Medlemmarna upptas av föreningens styrelse på ansökan.

4 § Utträde och uteslutning av medlemmar

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla det till styrelsen eller dess ordförande eller genom att meddela om utträdet på föreningens möte. En medlem utesluts ur föreningen, om han eller hon har lämnat sin medlemsavgift som förfallit obetald eller utträtt eller uteslutits ur medlemskapet i YTK Arbetslöshetskassan eller i övrigt låtit bli att uppfylla de skyldigheter som han eller hon har förbundit sig till genom att ansluta sig till föreningen eller som genom sitt förfarande i föreningen eller utanför den betydligt skadat föreningen eller som inte längre uppfyller de villkor för medlemskapet vilka anges i föreningens stadgar. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

5 § Medlemsavgift

Beslut om storleken av den årliga medlemsavgift som tas ut av medlemmarna fattas av föreningens årsmöte. Föreningen kan ha olika medlemsavgiftsklasser enligt de servicehelheter som tillhandahålls för medlemmarna.

6 § Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av en ordförande  och 2-5 andra ledamöter, vilka valts av årsmötet. Verksamhetsperioden för ordföranden och styrelsens övriga medlemmar  är kalenderåret. Varje år står noll, en eller två andra ledamöter i styrelsen i tur att avgå. De som står i tur att avgå avgörs till en början av lotten, därefter enligt deras tur att avgå.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande samt tar inom eller utom sig sekreterare och  andra funktionärer som behövs. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om denna är förhindrad av vice ordföranden, då de anser att anledning till detta föreligger eller då minst hälften av styrelsens ledamöter det kräver.

Styrelsen är beslutför, då ordföranden eller vice ordföranden och två andra ledamöter är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet av rösterna. Vid lika utfall av röster avgörs ordförandens röst, vid val dock lotten.

7 § Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreteraren eller en av styrelsen särskilt förordnad person, två tillsammans.

8 § Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska lämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska avge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor  före årsmötet.

9 § Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls i mars-december  på den dag som bestäms av styrelsen.

Ett extra möte hålls, då föreningens möte möte så beslutar, eller då styrelsen anser att anledning till detta finns eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dygn från det att kravet om att det ska hållas har framförts till styrelsen.

Vid föreningens möte har varje medlem en röst.

Beslut av föreningens möte blir, om inte särskilt annat har bestämts, den åsikt som över hälften av de avgivna rösterna har understött. Vid lika utfall av röster avgör rösten av mötets ordförande, vid val dock av lotten.

10 § Sammankallande av föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten minst sju dagar före mötet i en eller flera tidningar som utkommer riksomfattande.

För att utöva sin rösträtt på mötet ska en medlem i förväg till föreningen anmäla sitt deltagande i mötet senast före den dag som uppges i möteskallelsen.

11 § Ordinarie möten

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. konstateras mötets lagenlighet och beslutförhet

4. godkänns mötets arbetsordning

5. presenteras bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande

6. fattas beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga

7. fastställs verksamhetsplan, budget samt medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår

8. väljs en ordförande för styrelsen vart tredje år och årligen de andra styrelseledamöterna i stället för dem som står i tur att avgå enligt 6 § samt fastställs arvodena för styrelsens ordförande och styrelseledamöterna

9. väljs en eller flera revisorer och revisorssuppleanter för dem

10. beslutas om antalet medlemmar i styrelsen (2-5) för det följande året

11. behandlas andra i möteskallelsen upptagna ärenden

Ifall en medlem i föreningen önskar få något ärende för behandling på föreningens årsmöte, ska han eller hon meddela om detta skriftligen till styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.

12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om att ändra stadgarna och upplösa föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. Om en ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska uppges i möteskallelsen.

Vid en upplösning av föreningen används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på det sätt som det möte som beslutar om upplösningen bestämmer. Vid en nedläggning av föreningen används dess tillgångar för samma ändamål.