Skip to content

Hem Komplicerat anställningsavtal klargjordes med hjälp av en jurist

Komplicerat anställningsavtal klargjordes med hjälp av en jurist

Ämnen

  • Arbetskontrakt
  • Arbetsrätt
  • Rättshjälp

Medlemmen hade svårt att förstå det långa och flerspråkiga anställningsavtalet, så hen vände sig till Juristkompisen. Med hjälp av en jurist gav arbetsgivaren klarhet i de oklara punkterna och avtalet undertecknades.

Vad handlar det om?

En medlem hade fått ett jobberbjudande, åtföljt av ett tiosidigt tvåspråkigt utkast till anställningsavtal, som den potentiella nya arbetsgivaren bad hen att underteckna samma vecka.  

Hur löstes fallet? 

Medlemmen kontaktade YTK Arbetsliv och fick hjälp av en jurist från Juristkompis-tjänsten. Medlemmen försåg juristen med ett avtalsutkast och en lista över oklarheter och frågor hen hade om utkastet. Dagen efter gick juristen igenom avtalet, oklarheterna och juristens egna kommentarer med medlemmen per telefon. Juristkompisen hjälpte att formulera begäran om revideringar och ändringar av avtalsutkastet. Under den följande veckan ringde medlemmen till juristen några gånger för att stämma av arbetsgivarens svar. Efter en vecka hade en överenskommelse träffats och anställningsavtalet undertecknades av medlemmen.

Juristens kommentar:

”Internationaliseringen av företagen har medfört att anställningsavtalen blir allt längre och på engelska. Det är också ganska vanligt att man ber om juridisk rådgivning om sådana avtal. Ofta är det dock samma saker som upprepas i avtalen, så det går också att få klarhet genom att söka på nätet. Du bör också känna dig fri att fråga arbetsgivaren direkt vad de menar med en svårförståelig klausul. Det ligger i alla parters intresse att avtalet är tydligt för alla innan det undertecknas.”

Juristkompis

Exempelfall

Exemplen bygger på verkliga fall som utretts i tjänsten Juristkompis. Medlemmen i fråga har gett sitt samtycke till publicering av berättelsen, eller så har berättelsen ändrats på så sätt att det inte är möjligt att identifiera medlemmen eller arbetsgivaren.