Skip to content

Hem Anställningsavtalet kan vara det viktigaste dokumentet i ditt liv – gör det alltid skriftligt!

Anställningsavtalet kan vara det viktigaste dokumentet i ditt liv – gör det alltid skriftligt!

Ämnen

 • Arbetskontrakt
 • Arbetsrätt
 • Rättshjälp

”Den största stötestenen i anställningsförhållanden är att anställningsavtalet inte görs skriftligt. Särskilt inom vissa branscher finns det fortfarande en kultur av muntlig överenskommelse”, säger Lakikaveri och arbetsrättsjurist Janika Räty. I sitt arbete hjälper hon medlemmarna i YTK Arbetsliv med frågor om anställningsförhållanden

Utan ett skriftligt avtal om anställningsvillkoren hamnar man lätt i en ord-för-ord-situation, där arbetstagaren inte kan verifiera avtalet. 

”Om anställningsvillkoren och lönen avtalas skriftligen är sannolikheten att det uppstår oklarheter betydligt mindre. Ett skriftligt anställningsavtal är absolut ett av de viktigaste dokumenten i ditt liv”, betonar Räty. 

Tråkigt men lönsamt att sätta sig in i avtalet

Oklarheter i anställningsförhållanden uppstår också av likgiltighet, eller att man helt enkelt inte ids bekanta sig tillräckligt. Då förstår man inte vad man kommer överens om, vilket kan ställa till med problem längre fram. 

”Anställningsförhållanden är förknippade med ett brett spektrum av lagstiftning och kollektivavtalen måste också beaktas. Arbetsgivarna vet inte heller alltid hur man ska komma överens om villkoren på ett lämpligt sätt. Därför är det bra att diskutera och lyfta fram saker”, påminner Räty.

Oklarheter i anställningsavtalet orsakar problem när det uppstår utmaningar i arbetet. – Vi jurister blir ofta kontaktade när man vill kontrollera om ett villkor som rör det egna anställningsförhållandet är helt korrekt – och anställningsavtalet kan ha följts som sådant i flera års tid. Även om den anställda kan ha koll på vad som har avtalats i anställningsavtalet, saknas kunskap om huruvida villkoren är tillräckliga, lagliga eller giltiga.

Om det finns oklarheter i anställningsavtalet eller det innehåller ett villkor som du själv inte förstår, är det viktigt att diskutera med arbetsgivaren innan du undertecknar kontraktet. Arbetstagaren kan alltid be om tid av arbetsgivaren för att bekanta sig med anställningsavtalet. 

Vid behov kan avtalet också granskas tillsammans med en expert, till exempel medlemmar i YTK Arbetsliv med en Lakikaveri.

Visste du?

En YTK kassamedlem kan välja att gå med som komplett medlem* i YTK Arbetsliv mot en årlig avgift på 24€.
En komplett medlem har tillgång till Lakikaverin telefonrådgivning omedelbart efter anslutningen. Efter en sex månaders medlemsperiod, det är möjligt att få en advokat som hjälper till med ditt anställningsproblem och rättsskyddsförsäkring. Vissa av tjänsterna kräver att medlemskapet i arbetslivstjänsterna har varat 6 månader då problemet uppstått. 

Så bli medlem nu och inte förrän det är för sent!

*Komplett medlem i YTK = en person som är medlem i både YTK Arbetslöshetskassan och i YTK Arbetslivstjänster.

Vet du ditt kollektivavtal?

Kollektivavtalen är även en av de vanligaste fallgroparna i anställningsavtalet. Anställningsavtalet kan till exempel helt sakna information om vilket kollektivavtal som följs i anställningsförhållandet.

”I princip definierar kollektivavtalen de villkor som gäller för ett anställningsförhållande mycket mer exakt och ofta till och med bättre än ett anställningsavtal. Om man inte vet sitt eget kollektivavtal kan man i avlöningsfrågor komma överens om en för låg lön, helt enkelt för att man är omedveten”, säger Janika Räty.

Ibland kan parterna i ett anställningsförhållande, även efteråt, vara oense om vilket kollektivavtal som är tillämpligt på anställningsförhållandet i första hand. Tvister kan undvikas när diskussionen äger rum i förväg och ärendet antecknas i anställningsavtalet.

Så var kan du ta reda på vilket det egna kollektivavtalet är?  

”Ett allmänt bindande kollektivavtal ska iakttas i alla företag inom den berörda sektorn. Listan över giltiga allmänt bindande avtal är offentligt framlagd och tillgänglig för alla på Finlex. Det lönar sig därför att närma sig ärendet från företagets verksamhetsområde och jämföra det med kollektivavtalets tillämpningsområde”, instruerar Räty.

Inom alla branscher finns dock inte ett allmänt bindande kollektivavtal. I detta fall kan det vara fråga om ett normalt bindande kollektivavtal, vilket endast är bindande för arbetsgivare och föreningar som har förbundit sig till det aktuella kollektivavtalet. 

”Om det inte finns något allmänt bindande kollektivavtal i din bransch och din arbetsgivare inte har förbundit sig till ett normalt bindande kollektivavtal, baserar sig anställningsvillkoren på arbetslagstiftningen. I en sådan situation kan man avtala med arbetsgivaren om att anställningsförhållandet till exempel följer branschens rekommendationer om minimilön, om sådana finns. Det finns också allmänna ramavtal som man kan komma överens om att följa”, säger Räty.

”Att reda ut ett lämpligt kollektivavtal kan ibland vara riktigt utmanande. Av denna orsak bör anställningsavtalet innehålla information om vilket kollektivavtal som följs i arbetet. För att undvika oklarheter är det därför mycket viktigt att arbetstagaren uppmärksammar att det tillämpliga kollektivavtalet ingår i anställningsavtalet.” 

Se till att åtminstone dessa viktiga anställningsvillkor finns inskrivna i ditt anställningsavtal. Se också till att du förstår vad villkoren betyder i praktiken!

 • Arbetstagarens och arbetsgivarens hemort och driftsställe
 • Startdatum för arbetet
 • Varaktighet hos anställningsförhållandet och den lagenliga grunden för ett eventuellt tidsbegränsat anställningsförhållande 
 • Provanställningsperiod
 • Plats där arbetet utförs
 • Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Kollektivavtal som tillämpas på arbetet eller om det saknas
 • Grunderna för beräkning av lön och annan ersättning samt löneperioden
 • Arbetstid som ska iakttas
 • Fastställande av semester
 • Uppsägningstiden och dess bestämningsgrund
Elina Andersson-Finne

Elina Andersson-Finne

Viestintäpäällikkö

Vastuullani on jäsenviestinnän lisäksi erityisesti mediasuhteet ja vaikuttaminen. Tavoitteeni on kuunnella sinua ja kaikkia muita jäseniämme sekä toimintaympäristöämme tarkalla korvalla ja sen kautta pyrkiä parantamaan työelämää. Olethan siis rohkeasti yhteydessä!