Skip to content

Hem Arbetsavtalsfakta: hävning av ett tidsbestämt arbetsavtal

Arbetsavtalsfakta: hävning av ett tidsbestämt arbetsavtal

Ämnen

  • Arbetskontrakt
  • Arbetslöshet
  • Arbetsrätt

Om en provanställningsperiod har antecknats i arbetsavtalet får vilken som helst av anställningens parter häva det tidsbestämda arbetsavtalet under provanställningsperioden med omedelbar verkan. Efter provanställningstiden upphör anställningsförhållandet i princip efter att den avtalade anställningen gått ut – såvida det inte finns en separat uppsägningsklausul i arbetsavtalet och det inte är fråga om ett så kallat blandavtal.

Var uppmärksam på detta

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan gemensamt komma överens om att en anställning för viss tid upphör innan den avtalade tidsbegränsade anställningstiden går ut. Det är viktigt att observera att ett så kallat avtal om upphävande av anställningsförhållande sannolikt kommer att påverka arbetstagarens utkomstskydd för arbetslösa.

Vad om?

Om arbetsgivaren avslutar en anställning för viss tid innan den avtalade tidsbegränsade anställningstiden går ut, ska arbetsgivaren betala en ersättning som föreskrivs i lag. Om arbetstagaren utan arbetsgivarens samtycke avslutar en anställning för viss tid innan den avtalade tidsbegränsade anställningstiden går ut, är det möjligt att arbetstagaren åläggs att ersätta den skada som arbetstagaren vållat arbetsgivaren.

Såvida inte

Arbetstagaren får häva ett arbetsavtal för viss tid om arbetsgivaren försummar sina skyldigheter (till exempel utbetalningen av löner eller arbetarskyddet) så allvarligt att man skäligen inte kan förutsätta att anställningen fortsätter. 

Arbetsgivaren får häva ett arbetsavtal för viss tid endast på mycket vägande grunder, till exempel om arbetstagaren väsentligt bryter mot eller försummar sina skyldigheter.

Undantag

Ett arbetsavtal som ingåtts för en längre tid än för fem år kan sägas upp efter fem år på samma sätt som ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

Tänk på detta när du ingår ett arbetsavtal för viss tid:

  • Det ska alltid finnas grundad anledning för ett arbetsavtal för viss tid, och arbetsgivaren är skyldig att anteckna den grundade anledningen i arbetsavtalet eller i en separat redogörelse för anställningsförhållandets villkor. Grundade anledningar kan vara bl.a. vikariat och arbetets säsongskaraktär. 
  • En provanställningsperiod tillämpas inte automatiskt i anställningens början, utan den ska nämnas i arbetsavtalet.  
  • Du kan försöka förhandla om uppsägningsvillkoren för ett anställningsförhållande för viss tid. Då blir avtalet ett så kallat blandavtal. ​​​​​​​

Lue myös: