Skip to content

Hem Vår kampanj för ändring av lagen har fått fint mottagande!

Vår kampanj för ändring av lagen har fått fint mottagande!

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Jobbsökande
  • Utkomstskydd
  • YTK

Inför riksdagsvalet drev vi en kampanj för en ändring av lagen om arbetslöshetskassor. Vi vill att arbetslöshetskassorna ska ha större möjligheter än för närvarande att påverka medlemmarnas sysselsättning. Vår kampanj Pitäisiköhän lakia muuttaa?(Bör lagen ändras?) har synts i medierna och i gatubilden runt om i Finland.

Vi är mycket glada över det fina mottagande som vår kampanj har fått och de många kommentarer vi fått från er! Enkäten på våra kampanjsidor har fått nästan 3 000 röster på frågan om arbetslöshetskassorna ska ges möjlighet att hjälpa sina medlemmar att sysselsätta sig. Nästan 90 % av de svarande stöder lagändringen. Endast 7,5 % förhåller sig negativt till frågan och 3 % vet inte.

”Kassorna ska absolut ha rätt att främja arbetssökandes sysselsättning.”

”En absurd lag!”

”I nuvarande situation måste man använda alla faktorer som förbättrar sysselsättningen.”

”Allt som hjälper människor att hitta arbete lättare och snabbare är bra för samhället.”

”Det här skulle ju vara en oerhört bra idé!”

”Absolut, arbetslöshetskassan ska ha möjlighet att informera om lediga jobb och utbildning. Allt man behöver på ett ställe. Bra idé.”

Grunden för den nuvarande lagen väcker frågor

Vi har fått en del frågor om vad den nuvarande lagen bygger på och varför den förbjuder arbetslöshetskassor att stödja sysselsättning för sina medlemmar.

I en regeringsproposition från år 1984 står det: Arbetslöshetskassor verkar i allmänhet i anslutning till fackförbund, om än som självständiga enheter separat från dessa. För att bevara kassornas självständighet föreslås att kassan inte får bedriva annan verksamhet än sådan som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och inte heller vara i sådan förbindelse med en förening, organisation eller annan sammanslutning där kassans självständighet skulle begränsas. Bestämmelsen motsvarar nuvarande lag och gällande praxis.”

Den gällande lagen är gammal och världen runt den har också förändrats. I dag är många arbetslöshetskassor mer självständiga än tidigare och Finlands största kassa, Allmänna arbetslöshetskassan YTK, är en helt självständig aktör. Dessutom har arbetslöshetens struktur och hanteringen av den förändrats betydligt på fyra decennier. Nu är det dags att granska lagen även ur sysselsättningens synvinkel.

Målet är en modell som grundas på frivillighet och en lägre medlemsavgift

”Den får inte vara bindande eller öka skyldigheterna”, kommenterade en svarande.

Vi håller med. Modellen som vi föreslår skulle vara helt frivillig: arbetslöshetskassorna skulle inte ha någon skyldighet att hjälpa sina medlemmar att sysselsätta sig, och medlemmarna skulle inte vara skyldiga att ta emot hjälp. Modellen skulle alltså inte medföra nya skyldigheter för arbetslösa. Den skulle inte heller påverka dagpenningen.

Målet är att stödet för sysselsättning skulle betala sig självt som besparingar i förmånsutgifter. Om man kunde förkorta perioderna av arbetslöshet genom tjänsten, skulle arbetslöshetskassans förmånsutgifter minska. Därmed skulle vi också kunna erbjuda en ännu förmånligare medlemsavgift.

Vi kliver inte in på de offentliga arbetskraftstjänsternas område

Det finns ju redan en offentlig arbetskraftstjänst i Finland. Varför skulle kassorna behövas i sysselsättningen, frågade en del respondenter.

Arbetslöshetskassorna har direkt kontakt med sina medlemmar och mycket information som kan användas till exempel för att anvisa till lediga jobb. Kassan skulle alltså inte själv producera tjänster i arbetsförmedling.

Till exempel i Danmark har arbetslöshetskassorna en viktig roll i att stödja medlemmarnas sysselsättning, trots att det finns en offentlig arbetskraftstjänst även där. I Danmark är arbetslösheten klart lägre än i Finland, så modellen fungerar helt klart. Vi anser att även Finland bör använda alla medel för att främja sysselsättningen och spara gemensamma medel.