Skip to content

Hem Elavbrott på arbetsplatsen – hur går det med min lön?

Elavbrott på arbetsplatsen – hur går det med min lön?

Ämnen

  • Arbetsrätt
  • Lön

Som anställd har du som regel rätt till din lön även om det sker ett elavbrott på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är också skyldig att sörja för arbetarskyddet i exceptionella situationer.

I vinter förbereder sig både hushåll och arbetsplatser för eventuella strömavbrott på grund av den hotande energibristen. Enligt offentlig information skulle eventuella strömavbrott pågå högst cirka två timmar, men deras effekter varierar mellan olika branscher och arbetsplatser.

Enligt 2 kapitlet 12 paragrafen i arbetsavtalslagen är arbetsgivaren i princip skyldig att betala full lön till arbetstagaren i 14 dagars tid då arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse som har drabbat arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande orsak.

Som arbetstagare har du också rätt till din lön om inte annat avtalats i en situation där du har stått till arbetsgivarens förfogande i enlighet med avtalet, men av en orsak som berott av arbetsgivaren inte har kunnat utföra ditt arbete.

En riksomfattande elbrist betraktas nödvändigtvis inte som en orsak som beror på arbetsgivaren. Eftersom man i det aktuella fallet kan avtala på annat sätt om skyldigheten att betala lön kan det hända att arbetsgivaren försöker avtala om lönebetalningen med dig. Om detta händer ska du som komplett medlem i YTK kontakta rättshjälpen för arbetslivet Lakikaveri.

Brist på el är inte en direkt orsak till permittering

Arbetsgivaren är således i princip skyldig att betala lön för 14 dagars tid. Om elbristen blir utdragen och påverkar mängden arbete, kan arbetsgivaren ha en grund att permittera dig av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. Vid permittering av arbetstagare ska arbetsgivaren alltid följa lagstiftningen och det tillämpliga kollektivavtalet. 

Det är oklart huruvida en riksomfattande elbrist skulle tolkas som en sådan med permittering jämförbar orsak som skulle ge dig som arbetstagare rätt till arbetslöshetsförmån. Ärendet avgörs av arbets- och näringsbyrån, som ger ett utlåtande i ärendet som är bindande för arbetslöshetskassan.

Arbetsgivaren ska se till att arbetet är säkert

I praktiken kan strömavbrott orsaka till exempel haverier i arbetsredskapen, och då utgör de en risk för arbetarskyddet.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren förbereda sig på störningar och exceptionella situationer så att de inte medför risker eller olägenheter för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. Arbetsgivaren är också skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att undvika eller minska risker och att utbilda personal om exceptionella och farliga situationer. Om du är orolig för situationen eller beredskapen på din egen arbetsplats ska du diskutera saken med din chef eller med arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatsen.

Våra individuella beredskaps- och energibesparingsåtgärder har betydelse

Stamnätsbolaget Fingrid påpekar på sin webbplats att elavbrott som riktas mot konsumenter är bland de sista åtgärderna som vidtas vid elbrist. Var och en av oss kan göra vår del för att minska risken för elbrist genom våra handlingar i vardagen. Bakom länkarna nedan hittar du tips på hur du kan spara el.

Du får aktuell information om elförsörjningen och eventuella strömavbrott i ditt område genom att följa medierna, ditt eget elbolags hemsida, din e-post och dina sms.

Läs mer på stamnätsbolaget Fingrids webbplats:

Så här undviker du elruschen på morgonen och i början av kvällen (på finska)

Att spara el är enklare än många tror (på finska)

Information om elbrist och strömavbrott finns överallt (på finska)


Läs även: