Skip to content

Hem Regeringsprogrammet medför ändringar i spelreglerna för arbetslivet

Regeringsprogrammet medför ändringar i spelreglerna för arbetslivet

Ämnen

  • Arbetsrätt

Det nya regeringsprogrammet kan medföra flera förändringar i spelreglerna i arbetslivet, inklusive arbetslagstiftningen. Till exempel blir det lättare att ingå visstidsavtal och att säga upp arbetstagare. Som komplett medlem i YTK hjälper Lakikaveri dig med ditt anställningsförhållande. Kom ihåg att detta bara är planer och kommer att bli lag först på längre sikt!

Regeringsprogrammet innehåller bland annat följande reformer:

  1. Tidsbegränsade anställningsavtal på upp till ett år kommer inte längre att kräva en särskild motivering. För närvarande kommer ett tidsbegränsat anställningsavtal med en varaktighet på mindre än ett år inte att kräva en särskild rättslig motivering, oavsett anställningsförhållandets längd. 
  2.  Arbetsgivaren kommer inte längre att behöva betala lön för den första sjukfrånvarodagen, såvida detta inte har avtalats i anställningsavtalet eller kollektivavtalet. Den första sjukfrånvarodagen blir därför en så kallad ”karensdag”. Om sjukfrånvaron varar fem dagar eller mer, eller om arbetsoförmågan beror på ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom, gäller dock inte karensdagen.
  3. I framtiden kommer arbetsgivaren att kunna avskeda en arbetstagare av ”skälig anledning”. För närvarande krävs ett ”giltigt och allvarligt” skäl för uppsägning och uppsägning av ett anställningsavtal.
  4. Arbetsgivarens skyldighet att informera i god tid om permitteringar minskas till sju dagar. Det kommer att vara möjligt att följa registreringen oavsett kollektivavtal.
  5. För företag och föreningar med färre än 50 fast anställda avskaffas den s.k. ”återtagandeskyldigheten”. Reformen kan genomföras oberoende av kollektivavtal.
  6. Regeringsprogrammet innehåller också ett antal punkter som syftar till att främja så kallade lokala avtal, särskilt mellan företag och anställda.
  7. Till exempel begränsas arbetstagarnas strejkrätt till högst en dag för politiska demonstrationer. I framtiden kan en arbetstagare som av arbetsdomstolen anses ha deltagit i en olaglig strejk dömas till böter på upp till 200 euro.

När kommer lagändringarna att träda i kraft?

Enligt regeringsprogrammet är målet att genomföra ändringarna i arbetslagstiftningen så snart som möjligt. De reformer som anges i programmet kräver dock en noggrann beredning av lagstiftningen och det är inte säkert att alla bestämmelser kommer att genomföras i sin nuvarande form. När lagändringarna väl trätt i kraft kommer de att tillämpas i enlighet med regler som kommer att fastställas senare.

Lakikaveri hjälper dig med frågorna och komplexiteten i ditt anställningsförhållande

Som komplett medlem i YTK finns den juridiska rådgivaren där för att hjälpa dig med dina anställningsfrågor. Du kan ringa vår hjälplinje för arbetsrätt med låg tröskel och vid behov kan en jurist förklara ditt fall mer i detalj. Läs mer om Lakikaveri.

Läs mer om regeringsprogrammets inverkan på inkomsttryggheten.