Skip to content

Hem Vårens Medlemspuls dök in i formerna för arbetet och attraktionskraften hos olika branscher

Vårens Medlemspuls dök in i formerna för arbetet och attraktionskraften hos olika branscher

Ämnen

  • Medlemspuls

I mars Medlemspuls redogjorde vi som vanligt för våra medlemmars erfarenheter och åsikter om aktuella frågor om arbete och arbetslöshet. Förutom standardfrågorna ville vi också ta reda på våra medlemmars tankar om hur kriget i Ukraina påverkar deras eget arbete. Dessutom frågade vi bland annat om våra medlemmars nöjdhet med sin egen arbetsform.

Till första Medlemspuls 2022 fick vi nästan 20 000 svar. Tack till alla som svarat!

Undersökningen genomfördes i början av mars, då rubrikerna dominerades av kriget mellan Ryssland och Ukraina. 43 % av de tillfrågade uttryckte oro över hur kriget i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna påverkade deras egen arbetssituation. De mest oroliga är de som arbetar inom turism-, hotell- och restaurangsektorn, industrin, kommunikationerna och handeln. Å andra sidan finns de minst oroliga över krigets inverkan på den egna arbetssituationen inom den offentliga social- och hälsovårdssektorn, statligt och kommunalt anställda och inom utbildningssektorn.

De som arbetar på distans är mycket nöjda

Enligt Medlemspuls är de, som arbetar på distans, tydligt mera nöjda med formen för sitt eget arbete. Så många som 54 % berättade att de var mycket nöjda med distansarbetet. 

Endast färre än en tredjedel av dem, som arbetade hemifrån, svarade att de var mycket nöjda med sin arbetsform. Skillnaden är också betydande jämfört med så kallat hybridarbete, det vill säga både dem som arbetar på distans och på sin arbetsplats. Endast 43 procent av dem, som utför hybridarbete, uppgav att de var mycket nöjda.

De som arbetar på distans upplever mental stress jämfört med andra, men å andra sidan upplever de också till största delen nyttan och relevansen av sitt arbete.

Kollegor och kunder är oftast ett plus i den egna branschen

Som plus i den egna branschen räknas oftast kollegor och kunder, och som minus lönen. . Arbetstiden är en attraktionsfaktor även i ganska överraskande branscher.

Oftast anses kollegor och kunder vara ett plus inom den egna branschen. I de flesta branscherna värdesätter mer än 50 % av de svarande de sociala kontakter som arbetet erbjuder. Kollegor och kunder lyfts fram som ett plus i arbetet, särskilt inom turism-, boende- och restaurangsektorerna (69 % av de svarande) och inom den privata social- och hälsovårdssektorn (63 %). Endast 43 % av dem som arbetar för staten tycker så.

55 % av alla tillfrågade nämnde lönenivåer som ett minus i den egna branschen. Undantagen är ICT-sektorn och den juridiska sektorn, där mindre än en fjärdedel av de svarande ansåg att låga löner var ett problem.

Arbetstiden är särskilt attraktiv i statlig tjänst

Mies selaa tietokonetta mietteliäänä.
Arbetstiden lyfts fram som ett plus i arbetet inom stats-, bank-, försäkrings- och finanssektorn, ICT-sektorn och utbildnings- och undervisningssektorn.

Arbetstider är särskilt attraktiva inom den statliga sektorn. 62 % av de svarande, som arbetar för staten, anser att arbetstider är ett plus i den egna sektorn. Arbetstiden lyfts fram som ett plus i arbetet inom bank-, försäkrings- och finanssektorn (56 %), ICT-sektorn (52 %) och utbildnings- och undervisningssektorn (52 %).

Motsatsen gäller inom transport-, trafik- och lagersektorn, där 32 % anser att arbetstiden är ett minus inom deras sektor.

Det krävande arbetet framträder som en nackdel, särskilt inom utbildnings-, skol- och undervisningssektorn (31 % av de svarande) och ICT-sektorn (30 %). Å andra sidan framträder arbetets krävande karaktär också inom ICT-sektorn som ett plus i arbetet: 35 % av de svarande på sektorn anser att arbetets svårighet är ett plus i det egna yrket.

ICT-sektorn är helt klart den mest rekommenderade

I enkätundersökningen tillfrågades respondenterna också om de kunde rekommendera sin egen bransch för andra. Den överlägset mest rekommenderade var ICT-sektorn: 75% av de svarande i IT-branschen skulle rekommendera branschen för andra.

De som rekommenderade näst oftast sin bransch var yrkesarbetare inom energi- och vattenförsörjningen (68%) och byggbranschen (66%).

Inom kultursektorn fanns det minst vilja att rekommendera sektorn. Mindre än hälften av dem som arbetar inom kultur, konst och underhållning skulle rekommendera sin bransch för andra, 45% av de svarande. Kultursektorn har drabbats exceptionellt hårt av coronapandemin, vilket förklarar resultatet. Reklam-, marknadsförings- och kommunikationssektorerna rekommenderas också mindre än genomsnittet: 53 % av de svarande inom sektorn skulle rekommendera den.

Unga kvinnor är mer mentalt stressade än andra

När man frågade, vad det allra första skulle vara, som du skulle vilja förbättra i ditt nuvarande arbete, valde 23 % av kvinnorna i åldersgruppen 25-34 alternativet arbetets mentala stress.  Av männen i samma åldersgrupp valde 13% detta alternativ. För personer under 25 år var resultatet liknande. 

När de gäller äldre svarande jämnades skillnaderna ut: kvinnor och män, som var äldre än 35 år, berättade att arbetets mentala stress var ungefär ett lika stort problem.  När det gäller unga kvinnor, är arbetets mentala stress klart större än hos unga män, men senare i yrkeskarriären jämnas skillnaden ut. 

Av kvinnorna i alla åldersgrupper har något fler tankar på att byta arbetsplats än männen. Tydligast syns detta hos unga vuxna. När man frågade “har du för närvarande planer på att byta arbetsplats?” svarade 38 % av kvinnorna i åldrarna 25-34 ja, vilket är flest av alla ålders- och könsgrupper. Av männen i samma ålder svarade 34 % på samma sätt. 

Tankarna om arbetsplatsbyte avtar i äldre åldersgrupper. I åldersgruppen 55-64 år finns endast 19 % sådana, som funderar på arbetsplatsbyte, och i denna åldersgrupp finns inte längre skillnader i resultatet mellan könen.