Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Sairausajan palkka Oikeus sairausajan palkkaan

Oikeus sairausajan palkkaan

Työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan säädetään työsopimuslaissa. Lain mukaan työkyvyttömänä olevalla työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos hän on estynyt tekemästä työtään sairauden tai tapaturman vuoksi. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus koskee sekä sairaudesta, työtapaturmasta että vapaa-aikana sattuneesta tapaturmasta johtuvaa työkyvyttömyyttä.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi joutuminen omasta syystään tappeluun.

Lain mukaan sairausajan palkkaa maksetaan sairastumispäivältä (jos se on ollut työpäivä) ja sitä seuraaviin yhdeksään arkipäivään sisältyviltä työpäiviltä. Jos työsuhde on työkyvyttömyyden alkamishetkellä kestänyt vähintään yhden kuukauden, työntekijällä on oikeus täyteen palkkaan em. ajanjaksolta. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, maksetaan samalta ajanjaksolta puolet palkasta.

Edellä mainitut työsopimuslain mukaiset määräykset tulevat noudatettaviksi ellei alalla sovellettavassa työehtosopimuksella, työsopimuksella tai työpaikan sisäisessä käytännössä ole muuta sovittu.