Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Työterveyshuolto

Työterveyshuolto

Kaikki työnantajat organisaation koosta tai työsuhteen muodosta tai kestosta riippumatta ovat velvollisia järjestämään ehkäisevän työterveyshuollon. Lainsäädännön perusajatuksena on, että työnantaja hoitaa työturvallisuuslain velvoitteet terveydenhuollon ammattilaisten avulla. Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon terveyskeskuksen tai yksityisen työterveyshuoltopalveluja tarjoavan lääkäriaseman kautta. Työterveyshuollon tuottajana voi olla myös työnantajan ylläpitämä toimija. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.

Työnantajan velvollisuudesta järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001).

Työterveyshuollon järjestäminen

Lain tarkoituksena on, että työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto yhdessä edistävät

  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
  • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
  • työyhteisön toimintaa

Lakisääteinen työterveyshuolto ei ole sairaanhoitoa. Työterveyshuollon tavoitteena on tuottaa sairauksia ehkäiseviä ja hoitavia, työkykyä ylläpitäviä sekä terveyttä edistäviä palveluja. Työterveyshuolto järjestetään työntekijöiden terveyden ylläpitämiseksi ja työelämään osallistumisen tukemiseksi. Työterveyshuolto edistää työikäisen väestön hyvinvointia ja elämänlaatua sekä työelämän laatua ja työntekijöiden tuottavuutta. Työantaja voi halutessaan tarjota ehkäisevän perusterveydenhuollon lisäksi työntekijöilleen lisäetuna myös sairaanhoidon palveluja. Työterveyshuollon laajuus voi vaihdella työnantajasta riippuen.

Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely

Työnantaja saa käsitellä vain työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja työnantaja saa käsitellä vain, jos työntekijä itse toimittaa ne hänelle tai jos työntekijä on antanut kirjallisen suostumuksen luovuttaa häntä koskevia terveystietoja työnantajalle. Tietojen käsittelyn tulee liittyä sairausajan palkan tai muun korvauksen maksamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon ollut perusteltu syy.

Työntekijää koskevia terveydentilatietoja tulee käsitellä vain niiden henkilöiden jotka valmistelevat tietojen pohjalta päätöksiä tai panevat niitä täytäntöön. Työnantajan on nimettävä ne henkilöt, jotka käsittelevät terveydentilatietoja tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä.

Työntekijöiden terveydentilatietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia eivätkä he saa ilmaista tietoja sivullisille. Vaitiolovelvollisuus jatkuu työsuhteen päätyttyäkin. Työnantaja voi kuitenkin luovuttaa työntekijän hänelle antaman lääkärintodistuksen työterveyshuollolle työterveyshuollon tehtävien toteuttamista varten, ellei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista.

Työntekijän terveydentilatietoja on säilytettävä erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista.