Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Työeläke Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 16 vuotta täyttäneelle henkilölle siihen asti, kun hän saavuttaa vanhuuseläkeiän. Alle 20-vuotiaalle työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vain, jos hänellä ei ole mahdollisuuksia ammatilliseen kuntoutukseen tai hänen ammatillinen kuntoutus on sairauden vuoksi keskeytynyt taikka hänen ammatillinen kuntoutus on päättynyt tuloksettomana.

Työkyvyttömänä pidetään henkilöä, joka on sairauden, vian tai vamman takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, jota on pidettävä hänen ikänsä, ammattitaitonsa sekä muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. Jos työkyvyn palautuminen on epätodennäköistä, työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi.

Määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke on kuntoutustuki. Jos voidaan olettaa, että työkyky jossakin vaiheessa palaa, myönnetään kuntoutustuki määräajaksi. Kuntoutustuen saajalle tehdään erityinen hoito- ja kuntoutusohjelma, jossa koulutus ja työhistoria huomioiden pyritään selvittämään millainen työ olisi jatkossa mahdollinen.

Työkyvyttömyyseläke myönnetään aina pysyvästi sokealle tai liikuntakyvyttömälle, samoin kuin henkilölle, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua.

Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä henkilölle, joka saa varhennettua vanhuuseläkettä.