Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lön för sjukdomstid Rätt till lön för sjukdomstid

Rätt till lön för sjukdomstid

Bestämmelser om arbetstagarens rätt till lön för sjukdomstid finns i arbetsavtalslagen. Enligt lagen har en arbetstagare som är arbetsoförmögen rätt till lön för sjukdomstid om han eller hon är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsgivarens skyldighet att betala lön gäller arbetsoförmåga på grund av sjukdom, olycksfall i arbetet och olycksfall som inträffar på fritiden.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för sjukdomstid om arbetstagaren har orsakat sin arbetsoförmåga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. En sådan situation kan till exempel vara att hamna i slagsmål av egen förskyllan.

Enligt lagen betalas lön för sjuktid för dagen för insjuknandet (om det var en arbetsdag) och de arbetsdagar som ingår i de följande nio vardagarna. Om anställningsförhållandet har varat i minst en månad när arbetsoförmågan började, har arbetstagaren rätt till full lön för ovan nämnda tid. Om anställningsförhållandet har varat mindre än en månad, betalas hälften av lönen för samma tid.

Ovan nämnda bestämmelser i arbetsavtalslagen ska iakttas, om inte något annat har avtalats i kollektivavtalet som tillämpas inom branschen, arbetsavtalet eller intern praxis.