Skip to content

Sjukpension

Sjukpension kan beviljas en person som har fyllt 16 år tills hen uppnår pensionsåldern. Sjukpension kan beviljas en person under 20 år endast om hen inte har möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering, om hens yrkesinriktade rehabilitering har avbrutits på grund av sjukdom eller om hens yrkesinriktade rehabilitering har avslutats utan framgång.

En arbetsoförmögen person är en person som på grund av sjukdom, lyte eller skada är oförmögen att utföra sitt sedvanliga arbete eller annat därmed jämförbart arbete som ska anses lämpligt och som med beaktande av personens ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara lämpligt för hen och trygga en skälig försörjning. Om det är osannolikt att arbetsförmågan kommer att återställas, beviljas sjukpensionen tills vidare.

Sjukpension som beviljas för viss tid är rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringsstödet beviljas för viss tid om man kan anta att arbetsförmågan i något skede återfås. För den som får rehabiliteringspenning utarbetas en särskild vård- och rehabiliteringsplan, i vilken man med beaktande av utbildning och arbetshistoria strävar efter att ta reda på hurdant arbete som är möjligt i fortsättningen.

Sjukpension beviljas alltid den som är permanent blind eller rörelsehindrad, likaså den som till följd av sjukdom, lyte eller skada varaktigt är i ett sådant tillstånd av hjälplöshet att hen inte kan klara sig utan en annans hjälp.

Sjukpension beviljas inte till en person som får förtida ålderspension.