Skip to content

Hem Arbetslivsguide Företagshälsovård

Företagshälsovård

Alla arbetsgivare är skyldiga att ordna förebyggande företagshälsovård oberoende av organisationens storlek eller anställningsförhållandets form eller längd. Grundtanken med lagstiftningen är att arbetsgivaren sköter sina skyldigheter enligt arbetarskyddslagen med hjälp av yrkespersoner inom hälsovården. Arbetsgivaren kan ordna företagshälsovård via en hälsocentral eller en privat läkarstation som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster. Producenten för företagshälsovården kan också vara en aktör som upprätthålls av arbetsgivaren. Företagshälsovården är avgiftsfri för arbetstagarna.

Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård för sina arbetstagare finns i lagen om företagshälsovård (1383/2001).

Anordnande av företagshälsovård

Syftet med lagen är att arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården tillsammans ska främja

  • förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall
  • hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och i arbetsmiljön
  • arbetstagarnas hälsa samt arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av karriären
  • arbetsgemenskapens verksamhet

Lagstadgad företagshälsovård är inte sjukvård. Målet med företagshälsovården är att producera tjänster som förebygger och behandlar sjukdomar, upprätthåller arbetsförmågan och främjar hälsan. Företagshälsovård ordnas för att upprätthålla arbetstagarnas hälsa och stödja delaktigheten i arbetslivet. Företagshälsovården främjar välbefinnandet och livskvaliteten hos befolkningen i arbetsför ålder samt arbetslivets kvalitet och arbetstagarnas produktivitet. Utöver förebyggande primärvård kan arbetsgivaren också erbjuda sina arbetstagare sjukvårdstjänster som en tilläggsförmån. Omfattningen av företagshälsovården kan variera beroende på arbetsgivaren.

Behandling av uppgifter om hälsotillstånd

Arbetsgivaren får endast behandla personuppgifter som är nödvändiga för arbetstagarens anställningsförhållande. Arbetsgivaren får behandla uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd endast om arbetstagaren själv lämnar ut dem till hen eller om arbetstagaren har gett sitt skriftliga samtycke till att uppgifter om hens hälsotillstånd lämnas ut till arbetsgivaren. Behandlingen av uppgifterna ska ha samband med utbetalning av lön för sjukdomstiden eller en annan ersättning. Uppgifterna kan också användas för att utreda om det har funnits en grundad anledning till frånvaron från arbetet.

Uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd ska endast behandlas av personer som bereder eller verkställer beslut som grundar sig på uppgifterna. Arbetsgivaren ska utse de personer som behandlar uppgifter om hälsotillståndet eller definiera i vilka uppgifter det ingår att behandla hälsouppgifter.

Personerna som behandlar arbetstagarnas uppgifter om hälsotillstånd har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifterna till utomstående. Tystnadsplikten fortsätter efter att anställningsförhållandet har upphört. Arbetsgivaren kan dock lämna ut ett läkarintyg som hen fått av arbetstagaren till företagshälsovården för skötsel av företagshälsovårdens uppgifter, om arbetstagaren inte har förbjudit detta.

Uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd ska förvaras åtskilda från andra personuppgifter som samlas in av arbetsgivaren.