Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Perhevapaat Perhevapaat – laskettu aika ennen 4.9.2022

Perhevapaat – laskettu aika ennen 4.9.2022

Tämän sivun tiedot perhevapaista koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022 tai lapsi syntyy ennenaikaisesti 29.7.2022 tai aikaisemmin. Tällöin maksetaan vanhan lain mukaisia vanhempainpäivärahoja.

​​​​​​​Perhevapaauudistus 1.8.2022 alkaen koskee pääsääntöisesti niitä perheitä, joissa lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai myöhemmin.

Äitiysvapaa

Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus äitiysvapaaseen. Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää (muut viikonpäivät kuin sunnuntait ja pyhäpäivät). Äitiysvapaa alkaa 30–50 päivää ennen laskettua aikaa ja päättyy, kun 105 päivää tulee täyteen.

Äitiysvapaan aloittamisesta on ilmoitettava työnantajalle kaksi kuukautta ennen vapaan alkamisaikaa. Myös äitiysraha tulee muistaa hakea kahta kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Jos saat äitiysloman ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan työnantajallesi. 

Työnteko äitiysrahakauden aikana

Työnantajan suostumuksella saa tehdä työtä äitiysrahakauden aikana. Työn ja työolosuhteiden tulee olla sellaiset, että niistä ei aiheudu vaaraa äidille tai syntyvälle lapselle. Työnteon pitää perustua työnantajan ja työntekijän yhteisymmärrykseen työn tekemisestä.

Työsopimuslaki kieltää työnteon äitiysvapaan aikana kahden viikon ajalta ennen laskettua aikaa ja kahden viikon ajalta synnytyksen jälkeen.

Isyysvapaa

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Kela maksaa vapaan ajalta isyysrahaa.​​​​​​​

Isyysrahan saanti edellyttää, että asut yhdessä lapsen äidin kanssa ja osallistut lapsen hoitoon. Voit saada isyysrahaa poikkeuksellisesti, jos erikseen asuminen johtuu esim. työtilanteesta. Isyysvapaasta tulee ilmoittaa työnantajalle kaksi kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi.

Isyysvapaa uudistui 1.1.2013. Uusia säännöksiä sovelletaan, jos erityisäitiysraha, äitiysraha tai adoptioperheissä vanhempainraha on alkanut 1.1.2013 jälkeen. Muihin sovelletaan vanhaa lakia, vaikka lapsi olisi syntynyt 2013 puolella. Lisätietoa Kelan nettisivuilta.

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Sen kesto on 158 arkipäivää. Jos lapsia on syntynyt samalla kertaa useampia (monikkoperhe), vanhempainrahakautta pidennetään 60 arkipäivällä kutakin lasta kohti. Vapaalle voi jäädä isä tai äiti.

Vanhemmat voivat olla vapaalla vuorotellen, mutta eivät yhtä aikaa (poikkeuksena monikkoperheet). Osittaista vanhempainvapaata isä ja äiti voivat pitää samaan aikaan, jolloin molemmat tekevät osa-aikatyötä ja saavat osittaista vanhempainrahaa.

Osittainen vanhempainvapaa

Osittaista vanhempainvapaata voi pitää, jos lapsen äiti ja isä sopivat työnantajiensa kanssa osa-aikatyöstä vanhempainrahakaudella siten, että kummankin työaika ja palkka ovat 40–60 % alalla sovellettavasta kokoaikatyön työajasta ja palkasta. Sopimus osa-aikatyöstä on tehtävä vähintään kahden kuukauden jaksoksi kerrallaan. Työnantajalla ei ole velvollisuutta suostua osa-aikatyöjärjestelyyn, vaan laki edellyttää asiassa työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta.

Vanhempainpäivärahat

Kela maksaa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa (=vanhempainpäivärahat), joilla korvataan työntekijän palkkatuloja, jotka jäävät vapaan ajalta saamatta. Tulottomille taataan vapaan ajalta perusturva.

Päivärahojen saaminen edellyttää kuitenkin, että hakija on asunut Suomessa vähintään 180 päivää välittömästi ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Päivärahoihin on oikeutettu myös henkilö, joka on ollut vakuutettuna EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Israelissa.

Kelan nettisivuilla on laskentaohjelmia, joiden avulla voi laskea päivärahakauden ajoittumisen ja arvioida päivärahan määrän työtulojen perusteella. Päivärahaa maksetaan arkipäiviltä (myös lauantailta), mutta ei sunnuntailta, arkipyhiltä, itsenäisyyspäivältä eikä vapunpäivältä.

Työntekijän tulee ilmoittaa aiotusta perhevapaasta työnantajalle kaksi kuukautta ennen vapaan aloittamista. Samalla hän ilmoittaa vapaan pituudesta ja jaksottamisesta. Työntekijä voi perustellusta syystä poiketa kahden kuukauden ilmoittamisajasta. Mikäli vapaa kestää enintään 12 päivää, siitä tulee ilmoittaa vähintään kuukausi ennen vapaan aloittamista.