Skip to content

Hem Arbetslivsguide Familjeledighet Familjeledighet – beräknat förlossningsdatum före 4.9.2022

Familjeledighet – beräknat förlossningsdatum före 4.9.2022

Uppgifterna om familjeledighet på den här sidan gäller familjer där barnets beräknade förlossningsdatum är före 4.9.2022 eller barnet föds för tidigt 29.7.2022 eller tidigare. I detta fall betalas föräldradagpenning enligt den gamla lagen.

​​​​​​​Familjeledighetsreformen från och med 1.8.2022 gäller i regel de familjer där barnets beräknade förlossningsdatum är 4.9.2022 eller senare.

Moderskapsledighet

Enligt arbetsavtalslagen har en arbetstagare rätt till moderskapsledighet. Moderskapsledighetens längd är 105 vardagar (andra veckodagar än söndagar och helgdagar). Moderskapsledigheten börjar 30–50 dagar före det beräknade förlossningsdatumet och slutar när 105 dagar har uppnåtts.

Arbetsgivaren ska informeras om moderskapsledigheten två månader innan moderskapsledigheten börjar. Det gäller också att komma ihåg att ansöka om moderskapspenning två månader före det beräknade förlossningsdatumet. Om du får lön under moderskapsledigheten, betalar FPA moderskapspenningen till din arbetsgivare.

Arbete under moderskapspenningsperioden

Med arbetsgivarens samtycke är det tillåtet att arbeta under moderskapspenningsperioden. Arbetet och arbetsförhållandena ska vara sådana att de inte utgör en fara för modern eller barnet som ska födas. Arbetet ska grunda sig på samförstånd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om hur arbetet ska utföras.

Arbetsavtalslagen förbjudet arbete under moderskapsledigheten under två veckor före det beräknade förlossningsdatumet och två veckor efter förlossningen.

Faderskapsledighet

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. cirka 9 veckor. FPA betalar faderskapspenning under ledigheten.​​​​​​

För att få faderskapspenning måste du bo tillsammans med barnets moder och delta i vården av barnet. Du kan undantagsvis få faderskapspenning om du bor separat t.ex. på grund arbetssituationen. Faderskapsledigheten ska anmälas till arbetsgivaren två månader innan ledigheten börjar. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden en månad.

Faderskapsledigheten förnyades 1.1.2013. De nya bestämmelserna tillämpas om den särskilda moderskapspenningen, moderskapspenningen eller föräldrapenningen i adoptivfamiljer har börjat efter 1.1.2013. På andra tillämpas den gamla lagen, även om barnet är fött på 2013 års sida. Mer information på FPA:s webbplats.

Föräldraledighet

Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Dess längd är 158 arbetsdagar. Om det föds flera barn samtidigt (flerlingsfamilj), förlängs föräldrapenningsperioden med 60 vardagar för varje barn. Ledigheten kan tas ut av fadern eller modern.

Föräldrar kan turas om att vara lediga, men inte de kan inte vara lediga samtidigt (med undantag för flerlingsfamiljer). Fadern och modern kan vara partiellt föräldralediga samtidigt, vilket innebär att båda deltidsarbetar och får partiell föräldrapenning.

Partiell föräldraledighet

Partiell föräldraledighet kan tas ut om barnets moder och fader kommer överens med sina arbetsgivare om deltidsarbete under föräldrapenningsperioden så att arbetstiden och lönen för båda är 40–60 % av arbetstiden och lönen för heltidsarbete inom branschen. Avtalet om deltidsarbete ska ingås för minst två månader i sänder. Arbetsgivaren är inte skyldig att gå med på ett arrangemang med deltidsarbete, utan lagen förutsätter ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren i frågan.

Föräldradagpenningar

FPA betalar moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning (=föräldradagpenningar) för att kompensera arbetstagarens löneinkomster som uteblir under ledigheten. De som inte har någon inkomst garanteras grundtrygghet under ledigheten.

För att få dagpenning förutsätts det dock att sökanden har bott i Finland i minst 180 dagar omedelbart före barnets beräknade födelsedatum. En person som har varit försäkrad i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Israel har också rätt till dagpenningar.

På FPA:s webbplats finns beräkningsprogram som kan användas för att beräkna när dagpenningsperioden infaller och uppskatta dagpenningens storlek på basis av arbetsinkomsterna. Dagpenning betalas för vardagar (även lördagar), men inte för söndagar, söckenhelger, självständighetsdagen eller första maj.

Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om den planerade familjeledigheten två månader innan ledigheten börjar. Samtidigt tillkännager hen ledighetens längd och periodisering. Arbetstagaren kan av grundad anledning avvika från anmälningstiden på två månader. Om ledigheten varar högst 12 dagar, ska den meddelas minst en månad innan ledigheten börjar.