Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetspension Återstående tid

Återstående tid

Bestämmelserna för den återstående tiden avser sjukpension och familjepension. I dessa fall räknas den återstående tiden, det vill säga den tid som återstår till den lägsta pensionsåldern, under vissa förutsättningar som tid som ger personen som går i pension innan pensionsåldern rätt till pension. Den återstående tiden beräknas enligt den årliga tillväxten på 1,5 %. Inkomsten under den återstående tiden bestäms i regel utifrån inkomsterna under de fem sista kalenderåren som föregått pensionsfallsåret (granskningsperiod). En förutsättning för att få pension under den återstående tiden är att arbetstagaren enligt arbetspensionslagarna har tjänat sammanlagt minst 12 566,70 euro under de tio kalenderår som föregår året då arbetsoförmågan började.