Skip to content

Uppsägningstid

Enligt arbetsavtalslagen kan en arbetsgivare och en arbetstagare avtala om uppsägningstider. De flesta kollektivavtal begränsar dock denna avtalsfrihet. Till exempel i arbetsavtalet har man i allmänhet inte beviljat rätt att med arbetsavtalet avvika från uppsägningstiderna i ett kollektivavtal till nackdel för arbetstagaren.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala om att anställningsförhållandet skal sägas upp utan uppsägningstid, varvid anställningsförhållandet upphör vid utgången av den arbetsdag eller det arbetsskift som pågår när meddelandet om uppsägning tillställts. Uppsägningstiden får vara högst sex månader.

När arbetsgivaren och arbetstagaren inte avtalat någon annan uppsägningstid eller till exempel inte är skyldiga enligt kollektivavtal att iaktta andra uppsägningstider, tillämpas bestämmelserna i arbetsavtalslagen.

När arbetsgivaren säger upp

Om inte annat avtalats, skall arbetsgivaren iaktta följande uppsägningstider efter att anställningsförhållandet har fortgått utan avbrott:

Anställningsförhållandets längdUppsägningstid
0-1 år14 dagar
1-4 år1 månad
4-8 år2 månader
8-12 år4 månader
mer än 12 år6 månader

När en anställd säger upp sig

Om inte annat avtalats, skall arbetsgivaren iaktta följande uppsägningstider efter att anställningsförhållandet har fortgått utan avbrott:

Anställningsförhållandets längdUppsägningstid
0-5 år14 dagar
mer än 5 år1 månad

Beräkning av uppsägningstid

Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter uppsägningen. Om till exempel uppsägningstiden på 14 dagar iakttas och arbetstagaren säger upp anställningsförhållandet den 1:a dagen i månaden, upphör anställningsförhållandet den 15:e dagen samma månad.

När uppsägningstiden räknas i månader upphör anställningsförhållandet samma dag i nummerföljd som meddelandet om uppsägning tillställdes. Om det inte finns någon motsvarande dag i den månad då tidsfristen skulle ha löpt ut, skall den sista dagen i den månaden anses vara den dag då tidsfristen löper ut. 

En arbetsgivare som har sagt upp ett anställningsförhållande utan att iaktta uppsägningstiden, skall betala arbetstagaren full lön som ersättning för den tid som motsvarar uppsägningstiden.

En arbetstagare, som inte har iakttagit uppsägningstiden, är skyldig att till arbetsgivaren betala en engångsersättning, som motsvarar lönen för uppsägningstiden. Om uppsägningstiden endast delvis försummats, är ersättningsskyldigheten lönen för den del av uppsägningstiden som inte iakttagits.

De rättigheter och skyldigheter som hänför sig till arbetsavtalet gäller även under uppsägningstiden. Arbetstagaren är skyldig att arbeta och arbetsgivaren är skyldig att betala lön. Semester kan tas ut under uppsägningstiden i enlighet med bestämmelserna i semesterlagen. Arbetsgivaren är inte skyldig att hålla arbetstagaren i arbete under uppsägningstiden, men arbetstagarens rättigheter, som härrör sig från anställningsförhållandet gäller även under uppsägningstiden. Semesterersättning intjänas också under uppsägningstiden, även om arbetstagaren inte har någon arbetsskyldighet under uppsägningstiden.

Om arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön under uppsägningstiden (t.ex. om arbetstagaren är alterneringsledig eller studieledig) har arbetstagaren inte rätt till lön för uppsägningstiden.


Du kanske också är intresserad av:

Irtisanomisilmoitus

Lomakorvaus