Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetstid Raster och vilotid

Raster och vilotid

Raster under arbetsdagen

Om arbetstagarens arbetstid per dygn är längre än sex timmar har arbetstagaren rätt till en vilotid på minst en halv timme. Viloperioden får inte förläggas i början eller slutet av arbetsdagen. Om arbetstiden överstiger 10 timmar om dygnet, har arbetstagaren dessutom rätt att hålla en rast på högst en halv timme efter åtta timmars arbete. Arbetstagare som arbetar i skiftarbete eller periodarbete ska också ges tillfälle till minst en halv timmes rast eller tillfälle att inta en måltid under arbetstiden, om arbetstiden är längre än sex timmar. Enligt arbetstidslagen ska motorfordonsförare ska för varje arbetsperiod på 5 timmar 30 minuter ges en minst 30 minuter lång paus i en eller två delar.

I lagen nämns inte längden på mat- och kafferasterna, utan de har överenskommits i arbets- och tjänstekollektivavtal eller på arbetsplatsen.

Vilotid mellan arbetsskift (dvs. dygnsvila)

Arbetstagaren ska i regel ha minst 11 timmars oavbruten dygnsvila under de 24 timmar som följer på arbetsskiftets början. Vid periodarbete kan vilotiden förkortas till 9 timmar, om det är nödvändigt av skäl som hänför sig till arbetsarrangemang. Dygnsvilan kan på arbetstagarens initiativ förkortas till 7 timmar om flextid eller utökad flextid tillämpas. Under vissa förutsättningar kan vilotiden också tillfälligt förkortas till 7 eller 5 timmar.

Veckovila (dvs. lediga dagar)

Arbetstiden ska ordnas så att arbetstagaren en gång i veckan får en minst 35 timmar lång oavbruten vilotid, dvs. veckovila. Vilotiden ska om det är möjligt ges i samband med söndagen. Veckovilan får också ordnas så att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt under en period av 14 dygn Vilotiden ska dock vara minst 24 timmar per vecka. Om arbetstagaren arbetar i kontinuerligt skiftarbete får veckovilan ordnas så att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt under en tid av högst 12 veckor, men även i detta fall ska vilotiden uppgå till minst 24 timmar under en sjudagarsperiod. 

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Arbetstidslagen – Vilotider