Skip to content

Varning

Enligt arbetsavtalslagen får en arbetstagare som har åsidosatt eller brutit mot sina förpliktelse som följer av anställningsförhållandet inte sägas upp förrän han eller hon varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande.

Före uppsägningen skall arbetstagaren höras om orsakerna till upphävande av arbetsavtalet och man skall reda ut om det är möjligt att undvika uppsägning genom att arbetstagaren placeras i annat arbete. Om grunden för uppsägning är en så allvarlig överträdelse i anslutning till anställningsförhållandet att det rimligen inte kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet, behöver de ovannämnda bestämmelserna inte iakttas.

Varningen kan ges antingen muntligt eller skriftligt. En skriftlig varning kan vid behov bevisas senare. Arbetsgivaren kan be arbetstagaren att underteckna varningen, varvid arbetstagaren bekräftar mottagandet av varningen.

Syftet med varningen är att informera arbetstagaren om hur allvarligt arbetsgivaren anser att hans eller hennes förfarande är och att påminna honom eller henne om konsekvenserna om överträdelsen upprepas. Syftet med varningen är också att ge arbetstagaren möjlighet att rätta till sitt förfarande. Av denna anledning bör varningen ange orsaken till att den utfärdades. Orsaken till varningen kan till exempel vara olovlig frånvaro, bristfällig arbetsprestation eller olämpligt uppförande. Det räcker inte med ett allmänt uttalande som till exempel ”arbetsprestationen måste förbättras”. Av varningen ska det också framgå att följden kan vara upphävande av anställningsförhållandet, om förseelsen upprepas.

Antalet varningar är inte lagstadgat, utan en varning räcker. Varningen ska ges inom skälig tid efter det att arbetsgivaren fått kännedom om förseelsen. Dessutom ska arbetsgivaren behandla arbetstagarna konsekvent och jämlikt. Företagets gängse förfarande ska gälla för alla anställda. Varningen ges endast vid användning av personliga skäl för uppsägning.

Jag anser att jag fått en ogrundad varning, vad kan jag göra?

Arbetsgivaren beslutar om en varning ska utfärdas. Arbetstagaren har inte möjlighet att låta en domstol att rättsligt pröva varningen som han eller hon fått under anställningsförhållandet.

Om du anser att varningen är ogrundad och du till exempel inte anser att påståendena i den är sanna, skall du skriva ett genmäle som tillställs arbetsgivaren. Man bör upprätta genmälet skriftligt så att du själv också har en kopia av det.

Oavsett genmälet är det dock alltid arbetsgivaren som beslutar om varningen skall återkallas. I sista hand kommer grunderna för varningen att bedömas rättsligt först om du senare blir uppsagd på grund av varningen. Du kan läsa mer om varningarna här.