Skip to content

Avtala

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan när som helst avtala om anställningsförhållandets upphörande.

Det rekommenderas att avtalet om upphörande görs skriftligen. Den som senare påstår att man avtalat om anställningsförhållandets upphörande skall kunna bevisa avtalets existens och innehåll.  Avtalet är inte giltigt och behöver inte fullföljas om avtalet om anställningsförhållandets upphörande är ogiltigt (se punkten arbetsavtal, avtalets ogiltighet).

Avtalets ogiltighet uppstår i regel inte på grund av att arbetstagaren ångrar sig efter det att avtalet ingåtts. Ett avtal är i allmänhet giltigt om innehållet diskuterats flera gånger innan avtalet ingåtts eller om det på arbetstagarens begäran har getts tillräckligt med tid att överväga innehållet innan avtalet undertecknats.

När man ingår ett avtal om anställningsförhållandets upphävning, bör man ha i åtanke att detta också påverkar rätten till arbetslöshetsdagpenning. Arbetslöshetsdagpenning betalas i regel ut efter fem karensdagar. Om arbetstagaren själv sagt upp sig eller genom sitt eget uppförande orsakat att anställningsförhållandet upphört, har han eller hon i regel inte rätt till dagpenning under 45 dagar. Ingående av avtal om upphörande av ett anställningsförhållande tolkas som att arbetstagaren själv orsakat att anställningsförhållandet upphört. Om avtalet innehåller tilläggsersättning för att anställningsförhållandet upphör (t.ex. ett gyllene handslag), periodiseras ersättningen över den tid då personen inte har rätt till dagpenning.