Skip to content

Hem Arbetslivsguide Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Arbetsgivaren är skyldig att försäkra sina arbetstagare mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Statskontoret ersätter statligt anställda för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Ersättning betalas på basis av olycksfallsförsäkringen för både olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Olycksfall i arbetet

Med olycksfall i arbetet avses en plötslig, oförutsebar olycka som orsakats av en yttre faktor och som leder till en skada eller sjukdom, och som har drabbat arbetstagaren

 • i arbetet
 • i förhållanden som beror på arbetet, på arbetsplatsen eller i ett område som hör till arbetsplatsen, på väg från bostaden till arbetsplatsen och tvärtom
 • när hen är ute på arbetsgivarens ärenden eller när en arbetstagare försöker skydda eller rädda arbetsgivarens egendom eller människoliv i samband med sin arbetsverksamhet
 • när hen tillfälligt arbetar utomlands för en finsk arbetsgivare eller för ett i utlandet verksamt moder- eller dotterbolag till ett finskt bolag

Som olycksfall i arbetet ersätts också en skada som har uppstått under en kort, högst ett dygn lång tidsperiod och som inte ersätts som en yrkessjukdom. Hit hör t.ex. en skada orsakad av ett frätande ämne eller ömhet i senor eller muskler som orsakats av en arbetsrörelse.

Yrkessjukdom

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som orsakas i arbetet av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor. För att en sjukdom ska kunna konstateras som en yrkessjukdom krävs en läkarundersökning där det finns tillräckliga uppgifter om exponeringen i arbetet. 

Anvisningar vid olycksfall i arbetet eller vid misstanke om yrkessjukdom

 • Meddela omedelbart din arbetsgivare eller din närmaste chef.
 • Be din arbetsgivare om ett försäkringsintyg och ta med det till vårdinrättningen.
 • Ge din arbetsgivare alla uppgifter som behövs för att göra olycksfallsanmälan och säkerställ att arbetsgivaren gör olycksfallsanmälan till försäkringsbolaget.

Om arbetsgivaren inte har en lagstadgad olycksfallsförsäkring vid tidpunkten för olycksfallet, anmäls olycksfallet till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund.

Vilka ersättningar finns att få?

Detaljerad information om vad försäkringen ersätter får du från försäkringsbolaget där olycksfallsförsäkringen har tecknats.

Ersättningen omfattar bl.a.

 1. Sjukvårds-, undersöknings-, läkemedels- och resekostnader.
 2. Vid tillfällig arbetsoförmåga kan olycksfallsförsäkringens dagpenning betalas ut i högst ett år.
 3. Du kan få olycksfallspension eller en del av den om du har blivit helt arbetsoförmögen till följd av ett olycksfall eller om din arbetsförmåga har försämrats och arbetsoförmågan varar i över ett år.
 4. Olycksfallspension betalas ut om arbetsoförmågan fortsätter i mer än ett år efter olycksfallet.
 5. För allmänt men orsakad av en skada eller sjukdom betalas en så kallad menersättning (tidigast ett år efter olyckan).

Vid dödsfall betalas begravningshjälp och familjepension till änkan eller änklingen och minderåriga barn samt till barn under 25 år som studerar.


Mer information om ämnet finns på  Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats.

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Förteckningen över yrkessjukdomar

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar