Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lönefordran

Lönefordran

Om arbetstagaren anser att hen inte har fått alla fordringar som hen har rätt till, ska hen först be sin arbetsgivare om rättelse av löneutbetalningen.

Du kan använda formulären nedan som hjälp. Om arbetsgivaren är försatt i konkurs eller på annat sätt insolvent, kan arbetstagaren ansöka om sina löner från lönegarantin.

Ansökan om fordran på rättslig väg eller via lönegarantin

Om arbetsgivaren inte betalar lönefordran, kan arbetstagaren ansöka om sina fordringar genom att väcka talan vid tingsrätten. Talan måste väckas av arbetstagaren själv. I det här skedet lönar det sig att kontakta en advokatbyrå eller rättshjälpsbyrån i din hemkommun.

Om arbetsgivaren är insolvent ska arbetstagaren kontakta arbets- och näringsbyrån på sin hemort för att göra en ansökan om lönegaranti. Ansökan om lönegaranti ska lämnas inom tre månader från att fordran förfallit till betalning. Mer information finns på sidan Lönegaranti.

Preskription av lönefordringar

Enligt arbetsavtalslagen preskriberas arbetstagarens lönefordran fem år efter förfallodagen, om inte preskriptionstiden har avbrutits före förfallodagen (13 kap. 9 §). Samma preskriptionstid gäller också för andra fordringar som avses i arbetsavtalslagen. Grundlönen preskriberas efter fem år. Övertidsersättningar preskriberas vid utgången av det andra kalenderåret efter övertidsarbetet och semesterersättningar vid utgången av det andra kalenderåret efter semestern.

Preskriptionstiden för ersättning för personskada som drabbat en arbetstagare är dock tio år.

När anställningsförhållandet upphör förlorar du rätten till lönefordran om talan inte väcks inom två år från det att anställningsförhållandet upphörde. Om de bestämmelser i kollektivavtalet som utgör grunden för arbetstagarens yrkande ska anses vara uppenbart tolkningsbara, preskriberas dock kravet fem år efter förfallodagen.

Min lön är försenad eller obetald. Vad kan jag göra?

Om din lön är försenad eller obetald ska du kontakta din arbetsgivare och fråga varför löneutbetalningen har försenats. Du kan också skicka en blankett för löneanmälan till arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen trots ditt krav kan Lakikaveri hjälpa till – läs mer.

Om den uteblivna löneutbetalningen beror på arbetsgivarens betalningssvårigheter och insolvens, ska du lämna en ansökan om lönegaranti inom tre månader från att fordran förfallit till betalning. Du kan läsa mer om att ansöka om lönegaranti här.