Skip to content

Hem Arbetslivsguide Mobbning på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatsen är kontinuerlig, upprepad negativ behandling. Det kan vara t.ex. kränkningar, nedtryckningar, bagatelliseringar eller annat orättvist bemötande. Att bli föremål för mobbning försvagar välbefinnandet och orken, vilket försätter offret i en försvarslös ställning. Situationerna på arbetsplatsen är olika. Det är inte lätt att ta reda på om det rör sig om mobbning på arbetsplatsen eller någon annan konfliktsituation.

Vad är mobbning på arbetsplatsen?

Mobbning på arbetsplatsen är kontinuerlig, upprepad negativ behandling. Det kan vara t.ex. kränkningar, nedtryckningar, bagatelliseringar eller annat orättvist bemötande. Att bli föremål för mobbning försvagar välbefinnandet och orken, vilket försätter offret i en försvarslös ställning. Situationerna på arbetsplatsen är olika. Det är inte lätt att ta reda på om det rör sig om mobbning på arbetsplatsen eller någon annan konfliktsituation.

Former av mobbning kan vara till exempel kontinuerlig, upprepad

  • tilldelning av en för stor arbetsmängd
  • upprepad orimlig schemaläggning för att utföra arbetet
  • tilldelning av uppgifter som är för anspråkslösa i förhållande till arbetstagarens resurser
  • isolering från arbetsgemenskapen, social diskriminering
  • förebråelser, förtryck, förlöjligande, förödmjukelser, förolämpningar
  • smutskastning och spridning av falska rykten
  • kritik utan anledning
  • kränkning av den personliga integriteten

Gränsdragningen mellan mobbning och andra konflikter är ofta svår. Alla problemsituationer bör dock redas ut på arbetsplatsen. Det gäller att komma ihåg att personliga åsiktsskillnader och konflikter mellan arbetstagare inte utgör mobbning på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har också rättigheter som grundar sig på direktionsrätten (= arbetsgivarens rätt att leda och övervaka arbetet) som inte kan betraktas som mobbning på arbetsplatsen. Arbetstagaren är skyldig att följa de anvisningar och föreskrifter som arbetsgivaren ger inom ramen för sin befogenhet. Bestämmelser om arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter finns i 2 och 3 kap. i arbetsavtalslagen.

Arbetsgivarens rättigheter är till exempel

  • Arbetsgivarens/chefens order och direktiv som ingår i arbetsledningsrätten (t.ex. rätten att bestämma var, hur och när arbetet ska utföras).
  • Att ensidigt ändra anställningsförhållandet inom vissa gränser, som arbetsuppgifter, plats där arbetet ska utföras och arbetstid.

I arbetarskyddslagen som trädde i kraft 1.1.2003 infördes en bestämmelse som förpliktar arbetsgivaren att se till att det på arbetsplatsen inte förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande som medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa. Man ska på alla sätt försöka förebygga osakligt bemötande, och när sådant bemötande uppdagas ska man ingripa i det utan dröjsmål.

28 §: Om det i arbetet förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande av en arbetstagare som medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa, skall arbetsgivaren sedan han fått information om saken med till buds stående medel vidta åtgärder för att avlägsna missförhållande.

18 §: Arbetstagaren skall på arbetsplatsen undvika trakasserier och annat osakligt bemötande som riktar sig mot andra arbetstagare och som medför olägenheter eller risker för deras säkerhet eller hälsa.

Problem relaterade till mobbning på arbetsplatsen kan endast lösas inom arbetsgemenskapen. Hantering och skötseln av mobbningssituationer hör till arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetarskyddslagen. I dessa situationer företräds personalen av arbetarskyddsfullmäktige.

Har du blivit mobbad?

Tveka inte att ta upp saken med mobbaren. Prata om situationer som du upplever som mobbning och kräv att mobbaren omedelbart upphör med det osakliga beteendet. Om ditt eget förbud inte fungerar, kontakta din chef. Om mobbaren är en chef ska du kontakta hens chef. Skriv ner alla situationer där du upplever att du blivit mobbad. Anteckningarna behövs för senare utredning av mobbningen. Om du behöver stöd i situationen ska du kontakta arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatsen eller företagshälsovården.

Arbetarskyddsmyndigheten har till uppgift att övervaka att arbetarskyddslagen följs. Om de initiativ som du har gjort till din arbetsgivare för att få slut på mobbningen inte är effektiva, kontakta arbetarskyddsmyndigheten i ditt område.

Mer information

På arbetarskyddets webbplats hittar du mer information om arbetarskyddet och övervakningen av att bestämmelserna och föreskrifterna följs.

På Mieli rf:s webbplats kan du få kostnadsfri hjälp och läsa mer:

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Svåra chefssituationer – ingripande i mobbning på arbetsplatsen

Se på utbildning om mobbning på arbetsplatsen och annat problembeteende

Lakiruutu: Osakligt bemötande på arbetsplatsen

Lakiruutu är vår nya webbinarie- och videoserie där vi hjälper våra medlemmar i juridiska problem i arbetslivet. I videorna ger advokat, vicehäradshövding, EM Katja Halonen på advokatbyrå Teperi & Co juridisk hjälp och råd om de vanligaste utmaningarna i arbetslivet som våra medlemmar undrar över.

​​​​​​​Beklagligt nog är osakligt beteende också vanligt på finländska arbetsplatser. Var går gränsen mellan trakasserier och arbetsgivarens arbetsledningsrätt, dvs. när utgör arbetsgivarens order missbruk av arbetsledningsrätten? Hurdant beteende är osakligt på arbetsplatsen?

Lakiruutu innehåller anvisningar om hur du ska agera om du blir osakligt bemött på arbetsplatsen. Videorna kan ses i avsnittet Webbinarier och utbildningar i YTK-Föreningens medlemstjänst OMA+.

Se Lakiruutu i tjänsten OMA+

Läs mer om Lakiruutu-videoserien