Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lönegaranti Beslut och betalning

Beslut och betalning

NTM-centralen i Nyland behandlar och fattar beslut om ansökan om lönegaranti. NTM-centralen skickar ansökan för utredning till arbetsgivaren eller arbetsgivarens konkursbo som kan ge ett utlåtande om ansökan. Samtidigt utreds arbetsgivarens insolvens med hjälp av Suomen Asiakastieto Oy:s kreditdatabas, utsökningsmyndigheterna och skattemyndigheterna.

Handläggningstiderna för ansökningar varierar beroende på arbetsgivarens tillgänglighet, tydligheten i fordringarna osv. Den förväntade handläggningstiden för en ansökan om lönegaranti är cirka åtta månader från det att ansökan lämnats in.

Lönegarantin betalas in på den sökandes bankkonto inom en vecka från det att beslutet har fattats.

Sökande av ändring

Beslutet får överklagas. Till varje beslut bifogas en anvisning om sökande av ändring.

Beskattning

Förskottsinnehållning verkställs på fordringar som betalats som lönegaranti, som är 30 procent upp till 5 000 euro och 50 procent för den överstigande delen.  Om sökandens personliga skatteprocent avviker väsentligt från den lagstadgade förskottsinnehållningsprocenten, kan hen få ett skattekort från skattemyndigheten för utbetalningen av lönegarantin i fråga. Förskottsinnehållning verkställs inte på betalda räntor.

NTM-centralen anmäler uppgifter om utbetalda lönegarantier till skattemyndigheten, vilket innebär att arbetstagaren inte behöver anmäla den lönegaranti som hen fått i skattedeklarationen. Om lönegarantiprestationen har betalats via konkursboet ska arbetstagaren deklarera detta i sin skattedeklaration.

Arbetstagarens pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie dras av från de fordringar som betalas som lönegaranti.