Skip to content

Särskilda grunder

Särskilda grunder för upphävning av arbetsavtal är överlåtelse av rörelse (dvs. företagsförvärv), företagssanering samt arbetsgivarens konkurs och dödsfall.

Överlåtelse av rörelse, dvs. försäljning av verksamhet 

Med överlåtelse av en rörelse avses i arbetsavtalslagen överlåtelse av ett företag, en sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del därav till en annan arbetsgivare, om den rörelse eller den överlåtna delen av den efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad. I lagen betonas den funktionella helhetens övergång och bevarandet av dess identitet. I dessa situationer är huvudregeln för övergång av arbetstagare att arbetstagarna övergår som befintliga arbetstagare till den nya arbetsgivaren utan att anställningsförmånerna i deras anställningsförhållande försvagas. Om arbetsavtalet upphör på grund av att anställningsvillkoren i arbetstagarens anställningsförhållande skulle avsevärt försämras på grund av överlåtelsen av rörelsen, anses arbetsgivaren ansvarig för att anställningsförhållandet upphör. 

Vid överlåtelse av rörelse ska arbetsgivaren tillämpa de normala grunderna för anställningsförhållandets upphävning. Arbetsgivaren får inte säga upp ett arbetsavtal enbart på grund av överlåtelse av rörelse. Vid ombildningar är det dock ofta fråga om finansiella, tekniska och organisatoriska arrangemang som leder till förändringar i behovet av arbetskraft, vilket kan ge upphov till en grund för att avsluta anställningsförhållandet. Vid ombildningar kan grunderna för uppsägning ha att göra med till exempel underleverantörer, bolagisering, fusioner, ändringar i produktionsmetoder eller en decentralisering av organisationen.

Företagssanering

Vid företagssanering kan arbetsgivaren säga upp arbetsavtalet med iakttagande av två månaders uppsägningstid, om grunden för uppsägning är en sådan reglering eller åtgärd under tiden för saneringsförfarandet och som är nödvändig för avvärjande av konkurs och på grund av vilken arbetet upphör eller minskar på ett sätt som motsvarar ekonomiska orsaker och produktionsorsaker för uppsägning i arbetsavtalslagen. Dessutom kan en uppsägningstid på två månader iakttas i ett saneringsprogram, om grunden för uppsägning är en åtgärd som ingår i ett fastställt saneringsprogram, som medför att arbetet upphör eller minskar på ett sätt som motsvarar ekonomiska orsaker och produktionsorsaker för uppsägning i arbetsavtalslagen, eller om orsaken till uppsägningen är en programenlig reglering som har ekonomiska orsaker vilka konstaterats i ett fastställt saneringsprogram och som förutsätter att arbetskraften minskas.  

Bestämmelsen har betydelse främst i långvariga anställningsförhållanden och anställningsförhållanden för viss tid. Ett anställningsförhållande kan sägas upp inom två månader, även om det är fråga om ett anställningsförhållande för viss tid eller om uppsägningstiden annars är längre. Om den uppsägningstid som annars gäller i anställningsavtal är kortare än två månader får anställningsavtalet sägas upp med kortare uppsägningstid. För arbetstagaren är uppsägningstiden i samband med saneringsförfaranden i allmänhet 14 dagar.  

Arbetsgivarens konkurs och arbetsgivarens död 

Om arbetsgivaren försätts i konkurs, får arbetsavtalet sägas upp av vardera parten. Uppsägningstiden är 14 dagar. Denna bestämmelse gäller också anställningsförhållanden för viss tid. Ett anställningsförhållande kan sägas upp på grund av konkurs först efter att konkursen har börjat, och konkursen ska tydligt anges som orsak till att anställningsförhållandet upphör. 

En konkurs innebär inte automatiskt att anställningsförhållandet upphör, utan det fortsätter som förut trots konkursen. Arbetsgivarens beslutanderätt efter konkursen utövas av konkursboet, vilket innebär att ansvaret för bland annat utbetalning av löner övergår till konkursboet. 

Avlider arbetsgivaren, har såväl delägarna i dödsboet som arbetstagarna rätt att säga upp arbetsavtalet med 14 dagars uppsägningstid. Uppsägningsrätten gäller även anställningsförhållanden för viss tid. Uppsägningsrätten skall utnyttjas inom tre månader från det arbetsgivaren avlidit.