Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lönegaranti

Lönegaranti

Om arbetsgivaren går i konkurs eller på annat sätt är insolvent, tryggas arbetstagarens fordringar med hjälp av lönegarantisystemet.

Du kan ansöka om lönegaranti via NTM-centralens e-tjänst.

Allmänt

Lönegarantisystemet tryggar betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagarens anställningsförhållande i en situation där arbetsgivaren har gått i konkurs eller på annat sätt är insolvent. Som lönegaranti kan betalas alla fordringar som arbetsgivaren är skyldig att betala. Om fordran inte har betalats, ska arbetstagaren kontakta arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen.

Ansökan om lönegaranti ska göras inom tre månader från att fordran förfallit till betalning. Ansökningsblanketter fås från arbets- och näringsbyråerna eller NTM-centralerna. Blanketten finns också på NTM-centralens webbplats eller på suomi.fi-webbplatsen under avsnittet Sköt ärenden elektroniskt. Det enklaste sättet att hitta blanketten är att skriva ”ansökan om lönegaranti” i sökfältet. Privatpersoner ska använda blanketten Ansökan om lönegaranti A.

Ansökan kan lämnas in till den lokala arbets- och näringsbyrån eller skickas direkt till NTM-centralen i Nyland, som fattar beslut i ärenden om lönegaranti.

Fordringar

Fordringar som hänför sig till ett anställningsförhållande och som arbetsgivaren skulle vara skyldig att betala till sin arbetstagare kan betalas som lönegaranti. Sådana fordringar är till exempel lön, semesterlön och -ersättning, semesterpenning, ersättning för förkortad arbetstid, lön för väntetid inklusive tillägg, verktygs- och reseersättningar, dagtraktamenten, lön för uppsägningstid, skadestånd baserat på anställningsförhållandet och fordran på arbetstidskonto. För andra fordringar än de som nämns ovan fastställs villkoren för betalning från fall till fall.

Ansökan

När arbetsgivaren har försummat att betala fordran, ska arbetstagaren kontakta arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen som har blanketter för ansökan om lönegaranti. Blanketten finns också på NTM-centralens webbplats eller på suomi.fi– webbplatsen under e-tjänster och blanketter. Blanketten hittas behändigt genom att skriva ”ansökan om betalningsgaranti” i sökfältet på nedanstående sida. Privatpersoner ska använda blanketten Ansökan om lönegaranti A.

En omsorgsfullt ifylld ansökan ska antingen lämnas in till arbets- och näringsbyrån eller skickas direkt till NTM-centralen i Nyland. NTM-centralen i Nylands kontaktuppgifter finns på NTM-centralens webbplats. Kopior av arbetsavtalet, arbetsintyget och lönespecifikationen ska bifogas ansökan.

Arbetsgivarens konkurs

Om en arbetsgivare går i konkurs är konkursförvaltaren skyldig att upprätta en förteckning över utestående lönefordringar utan dröjsmål. Arbetstagaren har rätt att kontrollera sina egna fordringar i förteckningen. Boförvaltaren utreder tillsammans med NTM-centralen vilka fordringar som kan betalas som lönegaranti. I allmänhet ansöker boförvaltaren om lönegaranti för arbetstagarens räkning. I så fall behandlas ansökan i ett påskyndat förfarande. Fordringar som boförvaltaren bifogar i ansökan om lönegaranti kan arbetstagaren ansöka om med en egen ansökan.

Tidsfrist

En fordran som grundar sig på ett anställningsförhållande ska sökas inom tre månader från att fordran förfallit till betalning. Fordringarna förfaller i allmänhet till betalning per lönebetalningsperiod och slutlönen när anställningsförhållandet upphör. Skadestånd som grundar sig på lag eller avtal ska sökas inom tre månader från det att ärendet har avgjorts genom en dom som vunnit laga kraft eller avtalats genom avtal.

Om ansökan inte har lämnats in inom utsatt tid, kan fordran inte betalas som lönegaranti.

Mer information om lönegarantin

Arbets- och näringsbyråerna och NTM-centralerna ger råd i frågor som gäller lönegarantin.

Mer information finns också på NTM-centralens webbplats under avsnittet lönegaranti.

I konkurssituationer fungerar boförvaltaren i allmänhet som den som ansöker om lönegaranti för arbetstagarnas räkning. Kontakta därför boförvaltaren i dessa situationer.

Du kan fråga arbetarskyddsmyndigheten i ditt område om förfallodagen en fordran, kollektivavtalet eller något annat anställningsärende. Kontaktuppgifterna till verksamhetsstället på din ort hittar du på webbplatsen arbetarskydd.fi.

Nyttiga länkar: