Skip to content

Hem Arbetslivsguide Uppsägning av anställningsförhållande Upphävning av anställningsförhållandet

Upphävning av anställningsförhållandet

Upphävning av anställningsförhållandet innebär att anställningsförhållandet upphävs omedelbart utan uppsägningstid. Arbetsgivaren får häva ett arbetsavtal för viss tid endast på mycket vägande grunder. Arbetstagaren har rätt att häva arbetsavtalet med omedelbar verkan om arbetsgivaren allvarligt bryter mot eller försummar sina skyldigheter som hänför sig till arbetsavtalet, lagen eller väsentligen anställningsförhållandet. 

Grunden för uppsägningen skall vara så allvarlig att arbetsgivaren eller arbetstagaren på motsvarande sätt på grund av motpartens uppförande inte kan åläggas att fortsätta anställningsförhållandet ens under uppsägningstiden. Den bakomliggande tanken är att den ena partens agerande kränker den andra parten så djupt att han eller hon inte rimligen kan förväntas tolerera avtalsbrottet, utan har rätt att häva avtalet omedelbart. Lagen innehåller ingen konkret förteckning som klargör grunderna för upphävning, eftersom syftet har varit att styra arbetsgivaren att avsluta anställningsförhållandet i första hand genom uppsägning. 

Till skillnad från andra grunder för upphävning finns det ingen skyldighet att höra den andra parten i samband med att arbetsavtalet anses hävt.

Att anse arbetsavtalet hävt

Olovlig frånvaro är en av de vanligaste orsakerna till upphävning av ett arbetsavtal. Arbetsgivaren kan anse arbetsavtalet hävt om arbetstagaren är frånvarande från arbetet i minst sju kalenderdagar och inte meddelar arbetsgivaren om en giltig orsak till sin frånvaro. Om sjudagarsperioden innehåller många lediga dagar, t.ex. på grund av helgdagar förlänger de den period som krävs. För att frånvaro ska tillåtas måste det finnas en godtagbar orsak till frånvaron och arbetsgivaren måste underrättas om frånvaron. Om det på grund av ett godtagbart hinder inte varit möjligt att anmäla frånvaron till den andra avtalsparten, återgår hävningen av arbetsavtalet. Tillämpning av bestämmelsen förutsätter oavbruten frånvaro, och arbetsdagar som inte är den anställdas kan inte beaktas vid beräkningen av de sju dagar som krävs för upphävning.

Under prövotiden kan arbetsavtalet hävas av båda avtalsparter.