Skip to content

Hem Arbetslivsguide Omställningsförhandlingar När behövs omställningsförhandlingar

När behövs omställningsförhandlingar

Här hittar du information om när arbetsgivaren ska inleda ett samarbetsförfarande och föra omställningsförhandlingar (tidigare samarbetsförhandlingar).

Samarbetsförfarandet när åtgärden kan leda till uppsägning

När arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till uppsägningpermittering, deltidsarbete eller ensidig ändring av ett villkor i arbetsavtalet för minst en arbetstagare, ska arbetsgivaren lämna en skriftlig förhandlingsframställning för omställningsförhandlingarna senast fem dagar innan förhandlingarna inleds. Av förhandlingsframställningen ska framgå åtminstone tid och plats för inledandet av förhandlingarna samt ett förslag i huvuddrag om ärenden som ska tas upp vid förhandlingarna.

Följande ska framgå av förhandlingsframställningen:

 • tid och plats där förhandlingarna inleds
 • ett förslag i huvuddrag om ärenden som ska tas upp vid förhandlingarna.
 • grunderna för de planerade åtgärderna
 • preliminär uppskattning av antalet uppsägningar
 • en redogörelse för de principer som fastställer vem som blir föremål för uppsägningar
 • en bedömning av den tid inom vilken uppsägningarna verkställs

Omställningsförhandlingarna pågår i minst 14 dagar om arbetstagaren blir uppsagd, permitterad, deltidsanställd eller permitterad i mindre än 90 dagar, om inte annat avtalats.

Förhandlingarna ska pågå i minst sex veckor i en situation där åtgärderna gäller minst tio arbetstagare, om man inte har kommit överens om annat. I företag med 20–29 arbetstagare är förhandlingstiden 14 dagar.

Arbetsgivaren ska inleda samarbetsförhandlingar om arbetsgivaren planerar att

 • lägga ner företaget eller en del av det, flytta företaget till en annan ort eller expandera eller minska verksamheten
 • skaffa nya maskiner och utrustning eller införa ny teknik
 • förändringar i arbetets organisation eller arrangemang
 • förändringar i tjänsteproduktionen eller produktsortimentet
 • anlitande av extern arbetskraft (inhyrd arbetskraft eller underleverantörer)