Skip to content

Hem Arbetslivsguide Omställningsförhandlingar

Omställningsförhandlingar

Omställningsförhandlingar

Syftet med samarbetslagen är att främja relationerna mellan arbetsgivaren och personalen samt personalens möjligheter att påverka sitt arbete och frågor som gäller arbetsplatsen. Lagen tillämpas i regel på företag och sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet och som regelbundet sysselsätter minst 20 arbetstagare. I statliga och kommunala ämbetsverk och inrättningar tillämpas egna lagar om samarbete, med andra ord omfattas de inte av den allmänna samarbetslagen.

Minskning av arbetskraften

När arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till uppsägning, permittering, deltidsarbete eller en ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker för åtminstone en arbetstagare, ska arbetsgivaren lämna in en skriftlig förhandlingsframställning för omställningsförhandlingarna (tidigare samarbetsförhandlingar) senast fem dagar innan förhandlingarna inleds så att förhandlingsparterna har möjlighet att förbereda sig för förhandlingarna.

Utvecklingsplan

Arbetsgivaren ska i samarbete med representanten för personalen utarbeta en utvecklingsplan som upprätthålls för en systematisk och långsiktig utveckling av arbetsgemenskapen. Om arbetsgivaren säger upp arbetstagare av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, ska nödvändiga ändringar göras i planen efter att omställningsförhandlingarna har avslutats.

I utvecklingsplanen ska man redogöra för nuläget och den förutsebara utveckling som kan påverka personalens kompetensbehov eller välbefinnande i arbetet, mål och åtgärder för att utveckla och upprätthålla personalens kompetens och för att främja personalens välbefinnande i arbetet, ansvarsfördelningen och tidsplanen för åtgärderna samt övervakningsförfaranden. Principerna för anlitande av utomstående arbetskraft ska också skrivas i utvecklingsplanen för arbetsgemenskapen.

Arbetsgivaren ska ge företrädaren för personalgrupperna all relevant nödvändig information som skäligen kan ges och som arbetsgivaren har rätt att tillhandahålla. 

Parter i omställningsförhandlingarna

I regel är företrädarna parter i omställningsförhandlingarna om det är fråga om en minskning av arbetsstyrkan eller en väsentlig ändring av anställningsvillkoren. Båda parterna kan välja sina egna representanter, men i regel är representanten för arbetstagarna en förtroendevald eller ett förtroendeombud. Om majoriteten av personalgruppen inte deltar i valet av förtroendeman, har de arbetstagare som hör till majoriteten rätt att välja en samarbetsrepresentant inom sig. Om arbetstagarna saknar företrädare, förs förhandlingarna gemensamt med de arbetstagare som berörs av förhandlingarna.

Om förhandlingarna endast berör enskilda arbetstagare, kan arbetsgivaren och arbetstagaren förhandla sinsemellan. Arbetstagaren har dock rätt att kräva att förhandlingarna förs i närvaro av förtroendevalda eller förtroendeombudet eller mellan arbetsgivaren och personalen. 

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Titta på Lakiruutu-videon: Att förbereda sig inför samarbetsförhandlingar​​​​​​​​​​​​​​

Samarbetslagen i företag