Skip to content

Meddelande om uppsägning

I en situation där arbetsgivaren säger upp en arbetstagare skall meddelande om upphävning av arbetsavtalet lämnas till arbetstagaren personligen. På motsvarande sätt skall meddelande lämnas till arbetsgivaren eller dennes representant personligen, även i en situation där arbetstagaren själv säger upp sig.

​​​​​Om detta inte är möjligt kan meddelandet göras per brev eller elektroniskt.

Ett meddelande som avsänts med brev eller på elektronisk väg skall anses ha kommit adressaten till kännedom senast den sjunde dagen efter det att det avsänts.

Om arbetstagaren är på semester träder uppsägningen per brev eller elektroniskt i kraft tidigast dagen efter ledighetens slut.

Arbetsgivaren skall på arbetstagarens begäran utan dröjsmål skriftligen informera arbetstagaren om:

  • datum för anställningsavtalets upphörande, och
  • de kända skälen till uppsägningen eller upphävning på grundval av vilka anställningsavtalet upphävts.

Lagen utgår ifrån att alla grunder för upphävning anges i meddelandet. Syftet med denna bestämmelse är att göra det möjligt att bedöma grunderna för uppsägning och att undvika eventuella onödiga rättstvister. I rättspraxis har dock hänsyn tagits till de grunder som inte har anmälts och som redan var kända vid tidpunkten för upphävning. Försummelse av meddelande för grunder av upphävning eller bristfällig eller felaktig grund kan komma att beaktas vid bestämmande av ersättning för uppsägning utan saklig grund.


Du kanske också är intresserad av: