Skip to content

Hem Arbetslivsguide Lönefordran Lönefordran efter att anställningsförhållandet upphört

Lönefordran efter att anställningsförhållandet upphört

Enligt arbetsavtalslagen upphör lönebetalningsperioden också när anställningsförhållandet upphör (2 kap. 14 §). Vid dröjsmål med betalningen av en fordran som grundar sig på ett anställningsförhållande har arbetstagaren rätt att få full lön för självriskdagarna, dock högst för sex kalenderdagar, utöver dröjsmålsränta enligt räntelagen (4 §).

Om arbetstagaren anser att hen inte har fått hela den lön som hen har rätt till när anställningsförhållandet upphör, ska hen begära rättelse av löneutbetalningen hos arbetsgivaren. Som hjälp efter att anställningsförhållandet upphör kan man använda anmälan för lönefordringar.

Lön för väntetid

Om den fordran som grundar sig på anställningsförhållandet inte är klar och obestridlig eller om dröjsmålet har berott på ett räknefel eller ett därmed jämförbart fel, har arbetstagaren rätt till lön för väntetiden endast om hen har påpekat dröjsmålet på betalningen till arbetsgivaren inom en månad från det att anställningsförhållandet upphörde och arbetsgivaren inte har betalat fordran inom tre vardagar från uppsägningen. Rätten till lön för väntetiden börjar då efter att den betalningstid som reserverats för arbetsgivaren har löpt ut.

Min arbetsgivare har inte betalat ut min slutlön. Vad kan jag göra?

Enligt arbetsavtalslagen ska slutlönen betalas ut den sista dagen av anställningsförhållandet. Kontrollera ditt anställningsavtal eller eventuella kollektivavtal för att se om det finns avvikande överenskommelser om utbetalningen av slutlönen. Om slutlönen betalas ut för sent, kan du kräva att lönen för väntetiden betalas ut för högst sex kalenderdagar.

Kontakta arbetsgivaren och fråga varför löneutbetalningen har försenats. Kräv också att lönen för väntedagarna betalas ut. Du kan också skicka en blankett för löneanmälan till arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren trots kravet inte betalar ut lönen, kontakta YTK Arbetslivs rättshjälp för arbetslivet per telefon. Om den uteblivna löneutbetalningen beror på arbetsgivarens betalningssvårigheter och insolvens, ska du lämna en ansökan om lönegaranti inom tre månader från att fordran förfallit till betalning. Du kan läsa mer om att ansöka om lönegaranti här.

Vad ska jag göra vid försenad löneutbetalning?

Vad händer om arbetsgivaren är insolvent? Genom att logga in i OMA+ -tjänsten uppe i högra hörnet kan du se det åttonde avsnittet av Lakiruutu-serien, som fokuserar på löneutbetalningsfrågor. I Lakiruutu diskuteras bland annat inlämning av en blankett för lönefordran och processen för att kräva lön från arbetsgivaren.