Skip to content

Hem Arbetslivsguide Likabehandling Vad får man inte fråga i en anställningsintervju?

Vad får man inte fråga i en anställningsintervju?

Dåliga rekryteringserfarenheter kan omfatta till exempel osakliga intervjufrågor. Vad kan sådana osakliga frågor vid en anställningsintervju vara? Nedan går vi igenom några av de olika former av diskriminering som framkommer vid anställningsintervjuer. Vid en anställningsintervju får man ställa sådana frågor som är nödvändiga med tanke på den sökta uppgiften. Frågorna används för att bedöma den arbetssökandes lämplighet och kompetens för uppgiften.

I diskrimineringslagen föreskrivs om förbud mot diskriminering. Ingen får diskrimineras på grund av

 • ålder
 • ursprung
 • nationalitet
 • språk
 • religion
 • övertygelse
 • åsikt
 • politisk verksamhet
 • fackföreningsverksamhet
 • familjeförhållanden
 • hälsotillstånd
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Familjeangelägenheter

”Finns det planer på barn?”

”Du tänker väl inte vara pappaledig?”

Enligt jämställdhetslagen får en arbetssökande försättas i olika ställning på grund av föräldraskap eller familjeansvar.  Familjeangelägenheter (familjeförhållanden eller civilstånd) får inte tas upp i en informell diskussion eller på ett sådant sätt att det är ”frivilligt” för arbetstagaren att svara på frågorna. Om arbetsgivaren frågar om familjesituationen under intervjun, har arbetsgivaren senare bevisbördan för att det inte är frågan om diskriminering på grund av kön och att arbetstagarens svar inte har påverkat urvalsbeslutet.

Det bör dock observeras att jämställdhetslagen inte begränsar arbetsgivarens rätt att välja den person som arbetsgivaren anser vara lämpligast för uppgiften. Syftet med lagen är att förhindra diskriminering på grund av kön i en situation där en person som är mindre meriterad skulle väljas till uppgiften på grund av kön. I en situation där arbetet innebär en lång utlandskommendering kan det dessutom vara sakligt att ställa frågor om familjen, till exempel för en daghemsplats för barnet.

Åldersdiskriminering

”Annars skulle du passa in bra, men vi letar efter ett ungdomligt tillskott till vårt ungdomliga team.”

”Ja, du hade ju inte nämnt din ålder i ditt CV.”

Samtidigt som en ständig debatt förs i samhället om den försvagade försörjningskvoten och man vill höja pensionsåldern, upplever många människor åldersdiskriminering i arbetslivet.

Åldersdiskriminering kan upplevas av människor i alla åldrar. Till exempel vill en arbetsgivare inte nödvändigtvis anställa en ung kvinna på grund av oron för kostnaderna för familjeledigheter. En man i femtioårsåldern kan anses vara en envis motståndare till förändring, även om han skulle vara den skickligaste på att använda ny programvara som arbetsgivaren behöver. Uppfattningar skapade av stereotyper påverkar mångas jobbsökning, och arbetsgivarens representanter är inte alltid ens medvetna om sina egna förhandsinställningar när till exempel en arbetssökande som nått medelåldern kommer till en arbetsintervju.

Etnisk bakgrund

En arbetsuppgift får inte ha orimliga krav på språkkunskaper, om de inte behövs i arbetet. Till exempel kan kunskaperna i finska på modersmålsnivå ifrågasättas om ett inhemskt exportföretags arbetsspråk är engelska. Arbetsgivaren kan också ha fördomar om till exempel en arbetssökande med mörkare hudfärg än genomsnittsfinländaren och namn som klingar utländskt. Den arbetssökande kan dock vara född i Finland och ha finska som modersmål, men arbetsgivaren anställer inte personen enbart på grund av sina egna förhandsuppfattningar.

Vad ska man göra om man upplever diskriminering vid jobbsökning?

Vid en anställningsintervju får man ställa sådana frågor som är nödvändiga med tanke på den sökta uppgiften. Frågorna används för att bedöma den arbetssökandes lämplighet och kompetens för uppgiften. Uppgifter om hälsotillståndet kan också efterfrågas om de påverkar arbetsuppgifterna.

Osakliga frågor vid en anställningsintervju är ofta svåra att bevisa. För att bättre förstå fenomenets omfattning ska du anmäla diskriminering som du stöter på i en arbetsintervjusituation antingen till jämställdhetsombudsmannen (diskriminering på grund av kön), arbetarskyddsmyndigheten (annan diskriminering) eller till vår juridiska anställningsrådgivning.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Juridiska fallgropar vid rekrytering – Anställningsintervju

Du kanske också är intresserad av: