Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetsavtal Arbetsavtal för viss tid

Arbetsavtal för viss tid

Ett arbetsavtal kan ingås för viss tid av grundad anledning. I lagen finns begränsningar för arbetsavtal för viss tid som ingåtts på arbetsgivarens initiativ. Om arbetsavtalet ingås för viss tid på arbetstagarens initiativ, tillämpas inte de begränsningarna i lagen.

Ett arbetsavtal kan ingås för viss tid om arbetets art förutsätter det

I detta fall är det fråga om att utföra ett bestämt arbete eller sådant kortvarigt arbete som arbetsgivaren inte låter utföra kontinuerligt. Sådana arbeten är till exempel kortvariga projektarbeten och säsongsarbeten. Säsongsarbete utförs till exempel inom jord- och skogsbruk och turism.

Ett arbetsavtal för viss tid kan grunda sig på vikariat

Grunden för vikariat kan vara vilken frånvaro som helst, till exempel semester, studieledighet eller familjeledighet. Även arbetspraktik som avses i officiella läro- och utbildningsprogram kan utgöra en grund för ett arbetsavtal för viss tid.

Ett arbetsavtal för viss tid kan användas, om arbetsgivaren har någon annan grundad anledning som hänför sig till företagets verksamhet eller det arbete som ska utföras

Grunden ska vara en saklig anledning som hänför sig till tidsmässigt begränsat arbete eller vars varaktighet är begränsad på grund av arbetets art. Sådana anledningar kan till exempel vara utjämning av produktionstoppar eller fluktuationer i orderstocken.

Enligt arbetsavtalslagens motivering kan en oetablerad efterfrågan på grund av att verksamheten inletts vara en grund för arbetsavtal för viss tid inom vissa branscher. Enbart det faktum att verksamheten oetablerad är inte en grund, utan den måste ha samband med att verksamheten inletts eller utvidgas väsentligt.

Ett arbetsavtal för viss tid anses ha blivit ett tills vidare gällande arbetsavtal, om arbetsgivaren tillåter arbetstagaren att fortsätta arbeta efter att den överenskomna avtalsperioden har löpt ut.

I arbetsavtalslagen förbjuds det att upprepat använda på varandra följande arbetsavtal utan grundad anledning.

Lagen förbjuder inte på varandra följande arbetsavtal för viss tid, men en förutsättning är att arbetsgivaren inte försöker kringgå det skydd som gäller avtal som gäller tills vidare med hjälp av på varandra följande arbetsavtal. På varandra följande arbetsavtal på viss tid är möjliga till exempel när arbetsgivaren erbjuder en vikarie ett nytt vikariat på viss tid efter att det tidigare avtalet har löpt ut.

En långtidsarbetslös, dvs. en person som enligt uppgift från arbets- och näringsbyrån har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna, kan utan grundad anledning anställas för ett anställningsförhållande för viss tid. Anställnings- eller tjänsteförhållanden på högst två veckor utgör inget avbrott i arbetslösheten. Ett arbetsavtal med en långtidsarbetslös person kan förnyas högst två gånger, men den sammanräknade längden på anställningsförhållandena får inte överstiga ett år.  

Det gäller dock att komma ihåg att redan det första arbetsavtalet för viss tid som ingåtts utan grundad anledning ska anses gälla tills vidare. Om förutsättningarna för upprepade avtal för viss tid inte uppfylls, ska avtalet anses gälla tills vidare från och med den dag då grunden för ett avtal för viss tid först saknades.

Om det mellan arbetsgivaren och arbetstagaren har ingåtts flera på varandra följande arbetsavtal för viss tid utan avbrott eller arbetsavtal för viss tid som fortgår med bara korta avbrott, anses anställningsförhållandet ha pågått utan avbrott när det gäller fastställandet av anställningsförmåner för arbetstagaren.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar). 

Arbetsavtalslagen – arbetsavtal för viss tid