Skip to content

Personrelaterade grunder

En personrelaterad orsak som beror på arbetstagaren kan vara ett allvarligt brott mot eller försummelse av skyldigheter som följer av arbetsavtalet eller lagen och som har en betydande inverkan på anställningsförhållandet. Uppsägningen kan också grunda sig på en väsentlig förändring i arbetstagarens personliga arbetsförutsättningar som gör att arbetstagaren inte längre klarar av sina arbetsuppgifter.


Den vanligaste personrelaterade grunden till uppsägning är arbetstagarens försummelse av arbetsskyldigheten. Det kan handla om försummelse av arbetsuppgifter, bristfällig skötsel, olovlig frånvaro eller upprepade förseningar.

Grunden för uppsägning kan också vara uppenbar vårdslöshet i arbetet, försummelse av arbetsgivarens föreskrifter, osakligt bemötande, vägran att arbeta eller ohederlighet. Det ska vara fråga om ett sådant allvarligt åsidosättande eller försummelse av skyldigheter som väsentligt påverkar anställningsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Lagen innehåller också en förteckning över omständigheter som inte kan anses utgöra sakliga och vägande skäl för att avsluta anställningsförhållandet. Dessa inkluderar arbetstagarens sjukdom, arbetstagarens deltagande i en stridsåtgärd, arbetstagarens politiska, religiösa eller samhälleliga åsikter och anlitande av rättsskyddsmedel som står till buds för arbetstagaren.

En sjukdom kan dock vara en grund för uppsägning om arbetstagarens arbetsförmåga har minskat både så väsentligt och så långsiktigt att arbetsgivaren inte rimligen kan förväntas fortsätta avtalsförhållandet.

Om arbetstagarens förmåga att utföra sitt arbete förändras så mycket under anställningsförhållandet att hen inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter, kan detta utgöra en grund för att avsluta anställningsförhållandet. En sådan situation kan till exempel uppstå när den anställda döms till ett långvarigt frihetsstraff eller när en chaufför får ett långt körförbud.

Behöver du mer information om personrelaterade grunder för uppsägning?

Logga in i OMA+-tjänsten och titta på det första avsnittet av Lakiruutu, som berättar närmare om bland annat varningar och förbjudna uppsägningsgrunder.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar.​​​​​​

Uppsägning av anställningsförhållande