Skip to content

Minimilön

Minimilönen fastställs separat i kollektivavtalen för varje bransch. En arbetsgivare som är medlem i en arbetsgivarorganisation som ingått kollektivavtalet, följer det kollektivavtal som förbundet har ingått för branschen.

En arbetsgivare som inte är medlem i arbetsgivarförbundet som ingått ett kollektivavtal, är skyldig att följa det allmänt bindande kollektivavtalet för branschen. Arbetsgivaren får inte avtala om förmåner för arbetstagaren som är sämre än vad som föreskrivs i det allmänt bindande kollektivavtalet. Närmare information om allmänt bindande kollektivavtal får du av arbetarskyddsmyndigheten.

Minimilön vid avsaknad av kollektivavtal

Om arbetsgivaren inte är medlem i ett arbetsgivarförbund som har ingått ett kollektivavtal och det inte finns något allmänbindande kollektivavtal i branschen, tillämpas arbetsavtalslagen (2 kap. 10 §). Arbetsavtalslagen anger att arbetstagaren ska få normal och skälig lön för det arbete som hen utför, om varken ett bindande kollektivavtal eller ett allmänbindande kollektivavtal blir tillämpligt på anställningsförhållandet enligt kollektivavtalslagen och om arbetsgivaren och arbetstagaren inte har kommit överens om kompensation för arbetet.

Om det i branschen finns ett annat kollektivavtal än det allmängiltiga kollektivavtalet, kan lönen i kollektivavtalet anses vara normal och skälig. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen, kan en normal och skälig lön grunda sig till exempel på lönerekommendationer från förbund inom branschen. Om så inte är fallet, rekommenderas det att heltidsarbete avlönas åtminstone tillräckligt för att uppfylla rätten till dagpenning enligt arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.