Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetstid Övertidsarbete

Övertidsarbete

Vad är övertidsarbete?

När allmän arbetstid iakttas är övertidsarbete per dygn arbete som överstiger åtta timmar om dygnet. Övertidsarbete per vecka är arbete som överstiger 40 timmar i veckan utan att vara övertidsarbete per dygn.

När genomsnittlig ordinarie arbetstid iakttas, är övertidsarbete per dygn det arbete som utförs utöver den i arbetsskiftslistan antecknade ordinarie arbetstiden per dygn. Övertidsarbete per vecka är det arbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden och som inte är övertidsarbete per dygn. Om den genomsnittliga arbetstiden utjämnas till mindre än 40 timmar i veckan, är det arbete som utförs efter 40 arbetstimmar i veckan övertidsarbete.

Vid periodarbete är övertidsarbete det arbete som överskrider den maximala ordinarie arbetstiden. Den maximala ordinarie arbetstiden vid periodarbete är i regel 3 veckor/120 timmar eller 2 veckor/80 timmar, men på grund av arbetets eller arbetsskiftens ändamålsenlighet kan man ha kommit överens om något annat.

Vid flextid är övertidsarbete per dygn sådant arbete som överstiger åtta timmar om dygnet och övertidsarbete per vecka sådant arbete som utförs en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen är ledig och som överstiger 40 timmar utan att vara övertidsarbete per dygn. Övertidsarbete är också arbete som på arbetsgivarens order utförts utöver den fasta arbetstiden och som resulterar i att den maximala tiden överskrids när uppföljningsperioden avslutas. När uppföljningsperioden löper ut får överskridningarna sammanlagt uppgå till högst 60 timmar.

Vid utökad flextid är övertidsarbete per dygn sådant arbete som överstiger åtta timmar om dygnet och övertidsarbete per vecka sådant arbete som utförs under ledighet som överenskommits i avtalet om utökad flextid utan att vara övertidsarbete per dygn. Vid utökad flextid får den ordinarie arbetstiden per vecka vara högst 40 timmar i genomsnitt under en period av fyra månader.

Övertidsarbete förutsätter arbetsgivarens initiativ och godkännande. Övertidsarbete förutsätter i regel också att arbetstagaren samtycker till det separat för varje gång.

Arbetstagaren kan dock ge sitt samtycke till övertidsarbete för en bestämd, kortare tidsperiod åt gången, om detta är behövligt med tanke på arbetsarrangemangen. Arbetstagaren kan inte i arbetsavtalet förbinda sig till övertidsarbete vid behov.

Det bör dock observeras att om övertidsarbete är nödvändigt på grund av arbetets art och av synnerligen tvingande skäl, får tjänstemän och tjänsteinnehavare dock inte vägra utföra sådant arbete.

Övertidsersättning

För övertidsarbete per dygn ska lönen för de första två arbetstimmarna betalas förhöjd med 50 procent och för de följande timmarna förhöjd med 100 procent. För övertidsarbete per vecka ska lönen betalas förhöjd med 50 procent.

När arbetet i periodarbete fortgått under hela tidsperioden på två veckor, ska lönen för de första 12 övertidstimmarna och när arbetet fortgått under hela tidsperioden på tre veckor lönen för det 18 första övertidstimmarna betalas förhöjd med 50 procent och för de följande övertidstimmarna förhöjd med 100 procent. Om tidsperioden avbryts på grund av att arbetstagarens anställningsförhållande har upphört eller arbetstagaren inte har kunnat vara i arbete på grund av semester eller sjukdom eller av något annat godtagbart skäl, ska det beräknas med hur många timmar den genomsnittliga arbetstiden överstiger åtta timmar under de dygn som arbetstagaren arbetat under den avbrutna perioden. För de två första genomsnittliga övertidstimmarna av detta timantal ska lönen betalas förhöjd med 50 procent och för de följande timmarna förhöjd med 100 procent.

Om den ordinarie arbetstiden grundar sig på ett kollektivavtal eller ett tillstånd till avvikelse, ska i avtalet eller tillståndet nämnas de grunder enligt vilka den förhöjda lönen för övertidsarbetet beräknas.


Vänligen observera att informationen på denna webbplats baserar sig på lagstiftningen. Därför är det möjligt att man i de kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande kan ha kommit överens om något annat.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Ordinarie arbetstid och övertidsarbete