Skip to content

Arbetsintyg

Enligt arbetsavtalslagen har arbetstagaren rätt att på begäran få ett skriftligt intyg av arbetsgivaren om anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art (kortare arbetsintyg). På arbetstagarens uttryckliga begäran skall i intyget dessutom nämnas orsaken till att anställningsförhållandet upphört samt ingå en bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande (längre arbetsintyg). Arbetsintyget får inte innehålla något annat än vad som framgår av dess ordalydelse.

Värdeutlåtandet i arbetsintyget på begäran av arbetstagaren grundar sig på arbetsgivarens uppfattning om arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande.

Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg, om intyget begärs inom 10 år från det att anställningsförhållandet upphörde. Intyg över arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande skall dock begäras inom fem år från det att anställningsförhållandet upphörde.

Om mer än 10 år förflutit sedan anställningsförhållandet upphörde, skall arbetsintyg om anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art ges endast om det inte orsakar arbetsgivaren oskäliga svårigheter. Under samma förutsättningar skall arbetsgivaren ge ett nytt intyg i stället för det arbetsintyg som förkommit eller blivit förstört.

Om arbetstagaren har begärt ett arbetsintyg av arbetsgivaren och arbetsgivaren inte har gett det, kan arbetstagaren göra arbetarskyddsmyndigheten uppmärksam på överträdelsen.

En arbetsgivare eller dennes företrädare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om arbetsintyg kan dömas till böter. (Arbetsavtalslagen (55/2001) 13 kap. 11 § 2 mom.)


Du kanske också är intresserad av: