Skip to content

Uppsägning utan grund

I arbetsavtalslagen finns bestämmelser om ersättning för uppsägning utan grund. Lagen föreskriver att minimibeloppet för ersättningen är arbetstagarens 3 månadslöner och maximibeloppet 24 månadslöner. Maximibeloppet på ersättningen till förtroendemän och förtroendevalda är dock högst 30 månader.

Ersättning för uppsägning utan grund betalas när:

  1. arbetsgivaren har sagt upp anställningsförhållandet i strid med grunderna som föreskrivs i arbetsavtalslagen
  2. arbetsgivaren har sagt upp ett anställningsavtal som gäller tills vidare eller på viss tid i strid med de grunder som föreskrivs i lagen
  3. arbetsgivaren har hävt arbetsavtalet för sent efter att hävningsrätten redan har upphört eller ansett anställningsförhållandet hävt utan lagstadgad grund
  4. arbetstagaren har sagt upp anställningsförhållandet på grund av arbetsgivarens allvarliga brott mot lagen eller ett avtalsförhållande.

Vid fastställandet av ersättningens belopp beaktas den uppskattade tiden för att vara utan arbetet och inkomstbortfallet, den återstående längden på arbetsavtalet för viss tid, anställningsförhållandets längd, arbetstagarens ålder och möjligheter att få arbete som motsvarar hens yrke och utbildning, arbetsgivarens förfarande vid uppsägningen av arbetsavtalet, det skäl som arbetstagaren själv har angett för att säga upp arbetsavtalet, arbetstagarens och arbetsgivarens situation i övrigt samt andra med dessa jämförbara omständigheter.