Skip to content

Ålderspension

Arbetstagaren har rätt att gå i ålderspension från början av kalendermånaden som följer efter den lägsta pensionsåldern. Pensionens belopp är den pension som tjänats in tills personen går i pension. 

Arbetstagarens lägsta pensionsålder bestäms enligt födelseåret enligt följande:

FödelseårPensionsålder
1954 och tidigare63 år
1955 63 år och 3 månader
195663 år och 6 månader
195763 år och 9 månader
1958 64 år
195964 år och 3 månader
196064 år och 6 månader
196164 år och 9 månader
1962-6465 år

Den lägsta pensionsåldern för arbetstagare födda 1965 eller senare justeras i enlighet med 82 § och 83 § i pensionslagen till förändringen i den förväntade livslängden och åldern fastställs genom social- och hälsovårdsministeriets förordning för det år då arbetstagaren fyller 62 år.

Arbetstagaren kan alltså fortsätta arbeta till 68 års ålder om hen vill. Före detta kan arbetsgivaren endast säga upp anställningsförhållandet på allmänna uppsägningsgrunder. Anställningsförhållandet upphör dock utan uppsägning eller uppsägningstid vid utgången av den kalendermånad under vilken en arbetstagare född 1957 eller tidigare fyller 68 år, en arbetstagare född 1958–1961 fyller 69 år och en arbetstagare född 1962 eller senare fyller 70 år.

Pensioneringen kan också skjutas upp till efter 68–70 års ålder. Detta förutsätter en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.