Skip to content

Hem Arbetslivsguide Familjeledighet Uppsägningsskydd under familjeledighet

Uppsägningsskydd under familjeledighet

En arbetstagare som är familjeledig har ett förstärkt uppsägningsskydd. Enligt 7 kap. 9 § i arbetsavtalslagen får en arbetstagare inte sägas upp på grund av att hen utnyttjar sin rätt till familjeledighet.

Uppsägningen av en arbetstagare som utnyttjar familjeledighet anses ha berott på utnyttjande av familjeledigheten, om arbetsgivaren inte kan visa att orsaken är en annan (gäller inte uppsägningsgrunder som har samband med arbetstagarens person eller t.ex. konkurs).

En arbetstagare som är moderskaps-, särskilt moderskaps-, faderskaps-, graviditets-, föräldra-, eller vårdledig får i regel inte sägas upp på grund av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. Uppsägning är endast möjlig om företagets verksamhet upphör helt och hållet. Om det finns grund för uppsägning av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker, kan uppsägningsanmälan lämnas till den som är familjeledig redan innan hen återgår till arbetet. Anställningsförhållandet upphör dock först efter den uppsägningstid som börjar när familjeledigheten upphör.