Skip to content

Hem Arbetslivsguide Familjeledighet

Familjeledighet

I 4 kap. i arbetsavtalslagen finns bestämmelser om föräldrarnas rätt till frånvaro från arbetet på grund av vård av barn i hemmet eller av något annat familjeskäl. Dessa ledigheter kallas allmänt för familjeledigheter.

Folkpensionsanstalten betalar föräldradagpenning under familjeledigheten, och följaktligen är arbetsgivaren enligt lagen inte skyldig att betala lön till arbetstagaren under familjeledigheten. I större delen av kollektivavtalen har man dock kommit överens om att en del av föräldraledighetsdagarna är tid med lön.

Familjeledighetsreform fr.o.m. 1.8.2022

Familjeledighetsreformen gäller familjer där barnets beräknade förlossningsdatum är 4.9.2022 eller senare.

I och med reformen har alla barns föräldrar som är vårdnadshavare till barnet lika rätt till dagpenning oberoende av förälderns kön eller om de är biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar, närföräldrar eller distansföräldrar.

Syftet är att öka en jämnare fördelning av föräldraledighet och omsorgsansvar än i nuläget mellan båda föräldrarna och att öka likabehandlingen av olika familjeformer i systemet med föräldradagpenning.

Graviditetsledighet
I och med reformen blir moderskapsledigheten graviditetsledighet. Graviditetsledigheten (40 dagar) är oavbruten och den ska inledas 14–30 dagar före det beräknade förlossningsdatumet. Under graviditetsledigheten betalas förhöjd föräldradagpenning (90 % av inkomsten). Den gravida föräldern har alltså 40 graviditetspenningdagar före föräldraledighetsdagarna.

Föräldraledighet
Faderskapsledigheten som sådan slopas och ersätts av föräldraledighet. Båda föräldrarna får en egen föräldrapenningskvot på 160, varav 63 dagar kan överlåtas till den andra föräldern, en annan vårdnadshavare, den egna partnern eller den andra förälderns partner. Under de första 16 dagarna av föräldrapenningsperioden betalas dagpenning till förhöjt belopp (90 % av inkomsten) till alla som tar ut föräldraledighet.

En förutsättning för att få föräldrapenning är att den person som är ledig vårdar barnet. Den lediga personen får inte heller samtidigt förvärvsarbeta, utföra annat eget arbete, vara på lagstadgad semester eller annan betald ledighet. Annan betald ledighet gäller inte graviditets-, särskild graviditets- eller föräldraledighet, under vilken arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren, men då betalas dagpenningen till den arbetsgivare som betalar lönen.

Mer information om familjeledigheter på FPA:s webbplats Mitt i allt

Föräldradagpenning enligt den gamla lagen betalas ut om barnets beräknade förlossningsdatum är före 4.9.2022 eller om barnet föds för tidigt 29.7.2022 eller tidigare.

Sjukt barn

Arbetstagaren har rätt att vara frånvarande från arbetet högst fyra vardagar åt gången för att ordna vård eller vårda ett barn under 10 år som insjuknat plötsligt. En förälder i taget har rätt till sådan tillfällig vårdledighet. Föräldrarna kan dela upp vårdledigheten sinsemellan så som de vill.

Arbetstagaren ska på begäran lämna en tillförlitlig utredning om orsaken till den tillfälliga vårdledigheten. Enligt lagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för tillfällig vårdledighet, men de flesta kollektivavtal innehåller en bestämmelse om lönebetalningsskyldighet för tre eller fyra dagar.