Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetsgivarens återanställnings­skyldighet

Arbetsgivarens återanställnings­skyldighet

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att under vissa förutsättningar återanställa en arbetstagare. När en arbetstagare har sagts upp av ekonomiska orsaker och/eller produktionsorsaker eller i samband med saneringsförfarande, är arbetsgivaren skyldig att erbjuda personer som sagts upp av ovan nämnda orsaker arbete i en situation där arbetsgivaren inom fyra månader från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter. Om anställningsförhållandet när det upphörde hade fortgått minst 12 år, är arbetsgivaren återanställningsskyldig i sex månader. Om företaget har permitterade arbetstagare utöver de uppsagda, ska de permitterade först erbjudas nytt arbete. Skyldigheten att tillhandahålla mertidsarbete till deltidsanställda i företaget har också företräde framför återanställningsskyldigheten.

Återanställningsskyldigheten gäller endast dem som sagts upp av ovan nämnda grunder och som fortfarande är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Personen behöver inte vara arbetslös arbetssökande, utan det räcker med att söka arbete via arbets- och näringsbyrån. Om den arbetssökande har ett annat arbete är arbetsgivaren inte skyldig att vänta på att den arbetssökande frigörs , om den lediga platsen måste tillsättas snabbt. Om arbetstagaren utan godtagbar orsak vägrar att ta emot det erbjudna arbetet, behöver hen inte erbjudas motsvarande arbete på nytt. Om det finns flera uppsagda arbetstagare som är arbetssökande, får arbetsgivaren själv välja vem som erbjuds arbetet först. I en sådan situation får diskriminerande urvalskriterier inte användas.

Återanställningsskyldigheten gäller även förvärvaren av en rörelse, när överlåtaren har sagt upp arbetstagarens arbetsavtal före överlåtelsetidpunkten. Förvärvaren av rörelsen ska fråga den lokala arbets- och näringsbyrån om den uppsagda arbetstagaren är arbetssökande.

Det finns ingen återanställningsskyldighet till exempel i följande situationer:

  • anställningsförhållandet har upphört av skäl som har samband med arbetstagarens person
  • det är fråga om upphävning av anställningsförhållandet
  • arbetstagaren har själv sagt upp sig
  • ett tidsbundet anställningsförhållande har upphört
  • anställningsförhållandet har upphört på grund av arbetsgivarens död eller konkurs
  • den lediga arbetsplatsen tillsätts genom interna omplaceringar
  • arbetsgivaren börjar anlita hyrd arbetskraft eller underleverantörer
  • en oavlönad praktikant anlitas för uppgiften

I en återanställning är det fråga om att ett nytt anställningsförhållande inleds, varvid ett nytt arbetsavtal ingås om anställningsförhållandet. Villkoren ska uppfylla minimikraven i lagar och kollektivavtal.

Utbildningstips i ämnet

Du kan också bekanta dig med ämnet i Online-utbildningsbiblioteket som tillhör dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket. Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och klicka direkt på utbildningarna via länkarna nedan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar. 

Uppsägningsgrund på produktionsorsaker och ekonomiska orsaker samt återanställning