Skip to content

Uppsägning

Detta informationspaket gäller en situation där en arbetstagare beslutar sig för att säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare, det vill säga en fast anställning. När arbetstagaren säger upp sig ska han eller hon beakta åtminstone förhållanden som gäller uppsägningstid, semesteruttag, arbetsskyldighet, slutlönen, karenstiden och arbetsintyg samt eventuella obetalda löner och konkurrensförbudsavtal, som du hittar mer information om nedan.

Uppsägningstid

Arbetstagaren kan säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare utan grund, men arbetstagaren ska ändå iaktta uppsägningstiden. Arbetsavtalslagens skyldighet att säga upp ett arbetsavtal på grund av uppsägning gäller alltså endast arbetsgivaren. 

Om inte annat avtalats i arbetsavtalet eller kollektivavtalet, tillämpas de allmänna uppsägningstiderna i arbetsavtalslagen. 

De allmänna uppsägningstiderna är efter att anställningsförhållandet har fortsatt utan avbrott:

  • 14 dagar, om anställningsförhållandet har varat i högst fem år
  • en månad, om anställningsförhållandet har varat i över fem år

Läs mer om uppsägningstiden

Semester under uppsägningstiden

En arbetstagare kan inte ensidigt besluta att ta ut sin semester under uppsägningstiden. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan dock avtala om semesteruttag under uppsägningstiden för både det avslutade och det innevarande kvalifikationsåret (1.4.–31.3.).

Arbetsgivaren kan efter att ha hört arbetstagaren och i enlighet med anmälningsförfarandet i semesterlagen förordna att arbetstagaren under uppsägningstiden skall ta ut semester under det redan avslutade kvalifikationsåret i enlighet med semesterperioderna.

Om en arbetstagare inte tar ut semesterdagar har han eller hon rätt till semesterersättning för dessa ej uttagna semesterdagar.

Kan jag säga upp mig under semestern?

En arbetstagare kan säga upp sig under semestern. Uppsägningstiden löper även under semestern, det vill säga semestern och uppsägningstiden ”löper” samtidigt.​​​​​​

Arbetsplikt under uppsägningstiden

Arbetsgivaren kan befria arbetstagaren från skyldigheten att arbeta under uppsägningstiden, men arbetsgivaren är fortfarande skyldig att betala lön till arbetstagaren för uppsägningstiden.

Det lönar sig att skriftligen avtala om att arbetsskyldigheten ska upphöra. Trots att arbetsskyldigheten har upphävts gäller de övriga rättigheterna och skyldigheterna i anställningsförhållandet. Semesterförmåner intjänas också under uppsägningstiden, även om arbetstagaren inte har någon arbetsskyldighet under uppsägningstiden.

När betalas slutlönen?

Enligt arbetsavtalslagen skall den sista lönen, det vill säga den s.k. slutlönen, betalas ut den sista dagen av anställningsförhållandet, eftersom lönebetalningsperioden också upphör när anställningsförhållandet upphör.

I arbetsavtalet eller kollektivavtalet avtalas dock ofta att slutlönen betalas till arbetstagaren på arbetstagarens nästa normala löneutbetalningsdag. Om arbetstagarens slutlön är försenad har arbetstagaren rätt att kräva att en lön betalas ut för väntetiden, dock högst för sex kalenderdagar.

Min arbetsgivare har inte betalat ut min slutlön. Vad kan jag göra? (på finska)
Se Lakiruutu-videon om indrivning av lönefordringar (på finska)

Konkurrensförbud och uppsägningstid

Under anställningsförhållandet finns det ett förbud mot konkurrerande verksamhet, enligt vilket en arbetstagare får inte utan arbetsgivarens tillstånd utföra sådant arbete eller utöva sådan verksamhet för någon annan som, om den strider mot god sed, uppenbart skulle skada arbetsgivaren. Förbudet mot konkurrerande verksamhet gäller även under uppsägningstiden.

Ett konkurrensförbudsavtal kan begränsa arbetstagarens rätt att ingå arbetsavtal efter att anställningsförhållandet med en arbetsgivare som bedriver konkurrenshämmande verksamhet med den tidigare arbetsgivaren har upphört.

Ett konkurrensförbudsavtal kan också begränsa arbetstagarens rätt att bedriva konkurrerande verksamhet för egen räkning när anställningsförhållandet upphör. En konkurrensklausul kan avtalas för högst ett år.

Ett konkurrensförbudsavtal kan ingås i början av eller under anställningsförhållandet, men inte efter att anställningsförhållandet har upphört. Det kan inte krävas att ett konkurrensförbudsavtal ingås till exempel under uppsägningstiden.

Läs mer om konkurrensförbudsavtal
Ändringar i konkurrensförbudsavtal 2022 – bekanta dig med juristens blogg (på finska)

Karens

Karens eller en viss tid utan ersättning: Karens är ett vedertaget begrepp i dagligt tal som hänvisar till okompenserade tidsfrister enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ibland avser karens också självrisktiden. Självrisktiden skiljer sig dock från den okompenserade tiden.

När en arbetstagare säger upp ett arbetsavtal för fast anställningen är perioden utan ersättning vanligtvis 45 dagar.

Läs mera i arbetslöshetskassans databank

Arbetsintyg

Enligt arbetsavtalslagen har arbetstagaren rätt att på begäran få ett skriftligt intyg av arbetsgivaren om anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art (kortare arbetsintyg). När en anställd säger upp sig ber den anställde ofta om ett anställningsintyg i meddelandet om uppsägning.

På arbetstagarens uttryckliga begäran skall i intyget dessutom nämnas orsaken till att anställningsförhållandet upphört samt ingå en bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande (längre arbetsintyg). Arbetsintyget får inte innehålla något annat än vad som framgår av dess ordalydelse.

Läs mer om arbetsintyg


Mer information